Перейти к публикации
Гость Івасик Телесик

ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

Гость Івасик Телесик

ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publi...79&cat_id=39212

Адреса: Україна, 01034, м. Київ, вул. Золотоворітська, 7

Для кореспонденції: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 35

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО ЗВЕРНЕННЯ з питання отримання архівних відомостей

Телефон: 256-92-96

Факс: 253-13-86

Е-mail: pressinfo@ssu.gov.ua

У першій половині 1990-х років за умов розбудови національної державності, переходу до правового, демократичного і відкритого суспільства, зростання наукового та громадського інтересу до архівної спадщини було вжито заходів щодо введення до системи Національного архівного фонду (НАФ) України документального масиву, що виник у процесі оперативно-службової діяльності радянських органів державної безпеки в Україні (ВУНК, ДПУ, НКВС, НКДБ, МДБ, КДБ) та Служби безпеки України.

Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1994 р. № 206 було створено Галузевий державний архів (далі - ГДА) СБ України, на який покладено комплектування, централізований облік, забезпечення схоронності, а також використання документів, що мають оперативну, наукову та історико-культурну цінність, містять у собі інформацію на паперовій основі та інших носіях.

ГДА входить до системи СБ України як структурний підрозділ її Центрального управління. В свою чергу, систему Галузевого державного архіву СБ України складають безпосередньо ГДА та архіви регіональних управлінь СБ України, де зберігається понад 1,3 млн. справ, більшість яких внесена до НАФ України.

Галузевий державний архів СБ України складається з відділів:

— комплектування, обліку, забезпечення схоронності та використання архівних документів, у складі якого функціонує підрозділ автоматизованого обліку і пошуку архівних документів та інформації, лабораторія реставрації та мікрофільмокопіювання документів;

— науково-дослідної роботи, інформації та використання документів, у складі якого функціонують підрозділи з тематичної розробки та науково-видавничої діяльності, а також читальний зал архіву;

— секретаріат.

Крім того, діють Науково-методична рада та Експертно-перевірна комісія, до складу яких входять провідні фахівці архіву, інститутів НАН України, Державного комітету архівів України.

Начальник архіву:

Богунов Сергій Миколайович

Заступники начальника:

Кокін Сергій Анатолійович

Мельник Володимир Віталійович

Безпосередньо в ГДА СБ України сформовано 82 фонди, які нараховують близько 350 тисяч одиниць зберігання. Найбільш ранні з них датуються 1918 р., з часу створення Всеукраїнської надзвичайної комісії. Водночас, в архівних справах зустрічаються окремі документи і дореволюційної доби: фотографії, листи, записні книжки тощо.

Значну цінність становлять:

– нормативно-правові та розпорядчі документи центральних і республіканських органів держбезпеки СРСР та УСРР-УРСР, а також СБ України;

– документи вищого керівництва ВУНК-ДПУ-НКВС-МДБ-КДБ (доповідні записки в інстанції, огляди, спецповідомлення);

– кримінальні справи жертв тоталітаризму, у тому числі відомих діячів української державності, науки, освіти, культури, мистецтва, церкви, представників радянського партійно-державного керівництва, а також на осіб, які вчинили державні злочини і згідно із чинним законодавством України не підлягають реабілітації;

– документи, що висвітлюють діяльність окремих українських політичних партій і рухів доби революції та національно-визвольних змагань;

– документи про соціально-економічні, громадсько-політичні, культурні, релігійні та інші процеси в суспільстві;

– відомості про діяльність іноземних розвідок на території України;

– документальні колекції періоду Другої світової війни, в яких відображена контррозвідувальна, розвідувальна та диверсійна діяльність радянських органів державної безпеки, окремих партизанських загонів, підпільних груп; а також містяться відомості про німецький окупаційний режим на території України, про структуру і діяльність спеціальних органів Німеччини та її союзників;

– документи щодо боротьби радянських органів держбезпеки з ОУН і УПА в 1930-х – 1950-х роках;

– особові справи колишніх співробітників радянських органів державної безпеки та СБ України;

– архівні документи, створені в ході оперативно-службової діяльності підрозділів, органів і закладів СБ України.

Комплектування архіву

Фонди ГДА СБ України систематично поповнюються документами, що утворюються у ході оперативно-службової діяльності підрозділів Центрального управління, регіональних органів, закладів та військових частин СБ України. Джерела комплектування архіву визначаються Законом України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” і відомчими нормативно-правовими актами.

Довідковий апарат

Необхідною умовою для ефективного пошуку і використання відомостей, що містяться в архівних документах, є наявність відповідного довідкового апарату до фондів. До нього входять описи справ, предметно-тематичні та іменні картотеки, історичні довідки, тематичні огляди і покажчики, анотовані покажчики, інші інформаційно-довідкові документи, а також автоматизована система обліку і пошуку архівних документів та інформації.

Забезпечення схоронності документів

Архів розміщений у спеціалізованій споруді, яку оснащено сучасним технологічним обладнанням для підтримання належного температурно-вологісного режиму, системами охоронної та протипожежної сигналізацій, автоматичного пожежогасіння. Документи зберігаються у картонажі в архівосховищах, які обладнані металевими стелажами та шафами. На особливо цінні документи створюється страховий фонд. Здійснюється реставрація і мікрофільмування документів.

Використання архівних документів, міжнародне співробітництво та видавнича діяльність

Документи ГДА СБ України становлять значний інтерес для вивчення історії радянських органів державної безпеки і Служби безпеки незалежної України, їх правового статусу, функцій і завдань, організаційно-штатної структури, нормативно-правової бази, напрямів і результатів оперативно-службової діяльності, досвіду оперативного мистецтва, кадрового потенціалу.

Водночас документи архіву є важливою джерельною базою для дослідження багатьох проблем історії ХХ століття. Тому інформаційні можливості архіву широко використовуються не тільки для задоволення службових потреб, зокрема, підготовки науково-педагогічних кадрів і оперативних працівників, розвитку відомчої науки в системі СБ України, але і для виконання запитів органів державної влади, наукових установ, закладів освіти, засобів масової інформації, громадян України та іноземних держав, здійснення довгострокових державних та міжнародних програм і науково-видавничих проектів.

У рамках реалізації програми “Реабілітовані історією” за участю співробітників ГДА СБ України підготовлено понад 100 наукових і науково-документальних публікацій. Спільно з науковцями академічних установ НАН України опубліковано низку збірників документів і наукових праць, в яких досліджується природа радянського тоталітаризму та увічнюється пам’ять жертв політичних репресій.

Значний інтерес у широких кіл громадськості викликав документальний тритомник “Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії”, перше видання якого у 1997-1999 роках було підготовлене за участю Санкт-Петербурзького науково-інформаційного центру “Меморіал” та Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Він розповів про трагічну долю найвідоміших представників українського "розстріляного відродження" 1920-х – 1930-х років. 2003 року у видавництві "Сфера" вийшло друком друге, перероблене і доповнене видання цієї книги.

Ця трагічна тематика широко представлена і на сторінках науково-документального журналу “З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ”, співзасновником якого разом з Інститутом історії України НАН України, Державним комітетом архівів України, Всеукраїнською спілкою краєзнавців є Служба безпеки України. Окремий спецвипуск журналу розповів про діяльність органів держбезпеки УРСР під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.). Широкого міжнародного резонансу набуло оприлюднення унікальних документів про участь співробітників радянських органів державної безпеки у попередженні та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Спецвипуски цього видання висвітлюють також матеріали кримінальних справ, зокрема, "Всесоюзної військово-офіцерської організації" (справа "Весна", 1930-1931 рр.), "Єврейського антифашистського комітету" ("ЄАК", 1948-1949 рр.), репресії проти Римо-католицької церкви в Україні та ін.

Важливим та відповідальним завданням стала підготовка спільно із Центральним архівом Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща багатотомного документального видання “Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках XX століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб”. Перші чотири томи вже побачили світ, і викликали схвальну оцінку президентів і громадськості обох країн. Фахівці і всі небайдужі до історії українсько-польських взаємин одержали можливість ознайомитися із документальними першоджерелами про її складні події, що сприятиме досягненню головної мети – порозумінню між двома сусідніми народами.

ГДА СБ України бере участь у реалізації Угоди про співробітництво між СБ України та Об’єднанням Саксонські меморіали в пам’ять жертвам політичного терору (Німеччина), Угоди про співробітництво між СБ України та Інститутом пам’яті Жертв Катастрофи і Героїзму “Яд-Вашем” (Ізраїль), Угоди про співробітництво між СБ України та Радою Американського Меморіалу Голокосту та її Музеєм (США), підтримує тісні зв’язки із Службою розшуку Німецького Червоного Хреста.

Читальний зал

Згідно із Правилами користування документами Національного архівного фонду України у ГДА СБ України створені необхідні умови для ознайомлення дослідників з архівними справами. Щорічно фіксується понад 900 відвідувань читального залу користувачами з України і громадянами іноземних держав.

Допуск для роботи у читальному залі надається на підставі особистих заяв громадян або звернень від офіційних установ на ім’я керівництва СБ України.

Використання документів здійснюється згідно з чинним законодавством України, зокрема, законами України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про інформацію”, “Про державну таємницю”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, Постанови Верховної Ради України “Про тлумачення Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”.

Згідно з Указом Президента України від 4 листопада 2005 року № 1544/2005 „Про вшанування жертв та постраждалих від голодоморів в Україні” в ГДА СБ України створюється реєстр розсекречених документів, які можуть використовувати науковці та представники громадських організацій.

Читальний зал працює щоденно з 10-00 до 17-00, крім суботи та неділі

Телефон для довідок: 256-92-96

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...