Перейти к публикации

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

Я тут примерный Устав набросала.

Убедительная просьба прочитать и в этой теме внести свои пожелания, предложения и замечания. Желательно до 16-30 сегодня, чтобы было что обсудить на сегодняшнем собрании.

Я понимаю, что МНОГА БУКФФ, но пока мы не утвердим Устав, говорить о создании ОО "Форум"; преждевременно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Громадська організація «Форум» (надалі – Організація) є громадською неприбутковою організацією, утвореною відповідно до Закону України “Про об’єднання громадян ”, яка об’єднує за спільними інтересами на засадах добровільності та рівності громадян України, в тому числі мешканців міста Дніпродзержинськ, створена з метою координації та консолідації їх дій у вирішенні питань соціально – економічного, екологічного та побутового розвитку міста Дніпродзержинська.
 2. Організація є добровільним неприбутковим громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів громадян для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.
 3. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
 4. Організація створена на невизначений термін.
 5. Повне найменування Організації:

українською мовою – Громадська організація «Форум»;

російською мовою – Общественная организация «Форум»

 

Скорочене найменування: українською мовою – ГО «Форум»

 російською мовою – ОО «Форум».

 1. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.
 2. Організація здійснює свою діяльність без створення юридичної особи.

За рішенням статутних органів, Організація може набути статус юридичної особи у відповідності до діючого законодавства України.

 1. Територія діяльності Організації: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., Україна.
 2. Організація може мати печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.
 3. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

 

2. МЕТА(ЦІЛІ), ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.Головна мета Організації:: на основі активної участі всіх членів Організації в усіх державних та міських суспільно – політичних процесах забезпечити їх зусиллями кваліфіковане та оперативне вирішення всього спектру конкретних питань соціально – економічного розвитку міста в інтересах міської територіальної громади.

Захист та сприяння задоволенню законних соціальних, економічних, національно-культурних, творчих а інших спільних інтересів громади Дніпродзержинська.

 2. Завданнями Організації є:

 2.1. Організовувати, пропагувати та приймати активну участь у заходах, пов’язаних із благоустроєм  міста і створенням комфортних умов проживання у ньому.

2.2.  Сприяти розвитку та поліпшенню торгівельного, освітнього, побутового, медичного і транспортного обслуговування населення.

2.3. Предметно турбуватися про організацію належного дозвілля молоді.

2.4. Спільними зусиллями з керівництвом міської влади сприяти ефективному використанню майна міської комунальної власності.

2.5. Всіма доступними засобами ( через ЗМІ, випуск друкованої продукції,  проведення різноманітних заходів) формувати позитивний імідж міста.

2.6. Організовувати проведення благодійних акцій. Сприяти розвитку меценатства.

2.7. Виступати ініціатором проведення «круглих столів» або громадських слухань щодо життєво важливих для міста питань.

2.8. Проводити моніторинг перебігу суспільно-економічних процесів у місті та вивчення громадської думки з різноманітних питань міського життя.

2.9. Визначати, звертати увагу та висвітлювати проблемні питання життєдіяльності міста в міських, регіональних та центральних ЗМІ.

2.10 Організовувати та брати участь у мітингах, зборах, демонстраціях, тощо з питань суспільного життя громади Дніпродзержинська.

 

 • 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Діяльність Організації базується на принципах:

 • поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
 • колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень;
 • виборності всіх керівних органів Організації;
 • періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;
 • відкритості, гласності, прозорості;
 • свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
 • обов'язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.

3.2.Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Зборами Організації терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Організації є індивідуальним та може бути колективним. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, яким виповнилося 18 років, що виконують вимоги Статуту Організації та беруть участь у її діяльності. За  рішенням Ради членами Організації можуть бути і інші громадяни України, а також трудові колективи підприємств, установ, організацій.

4.2.Рішення про прийом у члени Організації приймає Рада Організації, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я голови Організації про бажання стати членом Організації. Колективні члени подають рішення трудового колективу про вступ до Організації.

4.3.Облік членів Організації здійснюється Радою Організації.  

4.4.Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
 • на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;
 • вільно виходити Організації за власною письмовою заявою.

4.5.Члени Організації зобов'язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту;

•      брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;

 • своєчасно сплачувати внески;

4.6.Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету,територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації Рішення про стягнення приймається Радою Організації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це голови Ради Організації.

4.8. Член Організації може бути виключений крім підстав вказаних у пункті 4.7 :

- за власним бажанням шляхом подання заяви до Ради Організації, яка приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання заяви;

- смерті члена Організації.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.Керівними органами Організації є: Загальні Збори членів (далі за текстом - Загальні Збори), Рада Організації. Рада Організації звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах які проводяться в грудні кожного року. За наслідками звіту Загальні збори приймають рішення про продовження роботи Ради у тому ж складі або переобрання її.

5.2. Керівними особами є Голова Ради Організації  (далі – Голова) та його заступники.

5.3.Загальні збори

5.4.Загальні збори - найвищий керівний орган Організації, який скликається Радою Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу 2/3 членів Організації, 2/3 складу Ради Організації.

5.5.Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш половини членів Організації. Рішення на загальних зборах Приймаються простою більшістю, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Організації, звільнення від обов'язків членів Ради приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх членів Організації.

5.6. До компетенції Загальних Зборів належать:

- Затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

- Затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;

- Заслуховування звітів статутних органів Організації;

- Ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;   

- Розпорядження коштами та майном Організації;

- встановлення розміру вступних та членських внесків;

- призначення ліквідаційної комісії та її голови;

- обрання Ради строком на ____ роки,

- обрання Голови Ради строком на _____ роки.

- розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації та у місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги;

- вживають заходів відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб Організації.

 1. Голова Ради обирається загальними зборами строком на один рік.
 2. Голова Ради:
 • здійснює загальне керівництво Організацією, Радою Організації;
 • без доручення репрезентує Організацію в зовнішніх стосунках, представляє Організацію в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об'єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;
 • підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи;
 • подає на затвердження загальних зборів кандидатури заступників Голови Організації;
 • має право на скликання загальних зборів;
 • виконує інші обов'язки покладені на нього Радою Організації чи загальними зборами.
  1. У випадку, коли Голова Організації тимчасово не може виконувати свої обов'язки, його обов’язки виконує заступник Голови Ради, а за відсутності заступника один з членів Ради, за рішенням Голови Організації.

5.10. Рада Організації:

 • організує виконання рішень загальних зборів;
 • забезпечує підготовку та проведення засідань загальних зборів;
 • керує поточною діяльністю Організації;
 • розподіляє обов'язки між членами Організації;
 • приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;
 • затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;
 • готує документи загальних зборів;
 • займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів;
 • ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;
 • ухвалює рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;

-   веде інформаційну політику;

-     може створювати комісії, секції та інші робочі органи Ради Організації, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Ради Організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).

5.11. Засідання Ради Організації відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються головою Ради Товариства або на вимогу 2/3 членів Ради Організації і є повноважними при наявності більшості його членів.

5.12. Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.13. Кількісний склад Ради Організації визначається Зборами організації.

5.14. Змін складу Ради та обрання Голови Ради проводиться на Загальних зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі ради або на посаді Голови Організації (при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на загальних зборах). Обрання нового складу ради можливий також на позачергових Загальних зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Організації.

 

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

 1. ГО «Форум» є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організації має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
 2. Організації може орендувати необхідне рухоме і нерухоме

  майно.

 1. Грошові кошти й майно Організації  формуються за рахунок:
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації;
 • пасивних доходів;
 • коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України;
 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.
  1.  Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснюють Загальні збори.  
  2. Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.
  3. Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.
  4. Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Діяльність Організації припиняється шляхом йїї реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску);
 2. . Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання його майна і коштів приймаються Зборами Організації, якщо за них проголосували не менше 2/3 делегатів, обраних на Зборах Організації;
 3. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації.
 4. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у встановленому законом порядку;
 5. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Організації, збори Організації створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Зборами Організації.
 6. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
 7. Ліквідація вважається завершеною, Організації такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
 8.  За рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, Організація може реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу
 9. Рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу.
 10. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об'єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису До відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Рада Та Голова Організації. Після завершення зазначених дій діяльність Ради та Голови Організації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1.  Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборів Організації.

8.2. Рішення Зборів Організації з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів Організації.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А мы имеем право на русскоязычный вариант устава? Как более удобоваримый для некоторых, типа меня? :001:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я думаю имеете. Мы можем сделать Устав в двух языках. Будет это выглядеть примерно так.

ПыСы. Перевела в Гугле, не вычитывала т.к. нет времени, могут быть ошибки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественная организация «Форум» (далее - Организация) является общественной неприбыльной организацией, созданной в соответствии с Законом Украины "Об объединении граждан", которая объединяет по интересам на основе добровольности и равенства граждан Украины, в том числе жителей Днепродзержинска, создана с целью координации и консолидации их действий в решении вопросов социально - экономического, экологического и бытового развития города Днепродзержинска.

1.2. Организация является добровольным неприбыльным общественным объединением, основанным на индивидуальном членстве, созданным на основе единства интересов граждан для совместной реализации целей деятельности Организации, определенной настоящим уставом.

1.3. Организация создана и действует на основе добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности. Организация свободна в выборе направлений своей деятельности.

1.4. Организация создана на неопределенный срок.

1.5. Полное наименование Организации:

украинском языке – Громадська організація «Форум»;

на русском языке - Общественная организация «Форум»

Сокращенное наименование: на украинском языке - ГО «Форум»

 на русском языке - ОО «Форум».

1.6. Деятельность Организации имеет общественный характер, не противоречит ее взаимодействия с органами государственной власти, тесного контакта с другими общественными организациями, движениями, фондами и отдельными гражданами.

1.7. Организация осуществляет свою деятельность без создания юридического лица.

По решению уставных органов, Организация может получить статус юридического лица в соответствии с действующим законодательством Украины.

1.8. Территория деятельности Организации: г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл., Украина.

1.9. Организация может иметь печать, штампы, бланки со своим наименованием, эмблему, флаг (знамя), зарегистрированных в установленном законом порядке, а также расчетный счет, другие счета в банках и другие признаки, определенные для юридических лиц действующим законодательством.

1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а его члены не отвечают по обязательствам Организации, за исключением случаев, когда они берут на себя такие обязательства.

2. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ), И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.Головна цель Организации :: на основе активного участия всех членов Организации во всех государственных и городских общественно - политических процессах обеспечить их усилиями квалифицированное и оперативное решение всего спектра конкретных вопросов социально - экономического развития города в интересах городской территориальной общины.

Защита и содействие удовлетворению законных социальных, экономических, национально-культурных, творческих и других общих интересов общины Днепродзержинска.

 2. Задачами Организации являются:

 2.1. Организовывать, пропагандировать и принимать активное участие в мероприятиях, связанных с благоустройством города и созданием комфортных условий проживания в нем.

2.2. Способствовать развитию и улучшению торгового, образовательного, бытового, медицинского и транспортного обслуживания населения.

2.3. Предметно беспокоиться об организации надлежащего досуга молодежи.

2.4. Совместными усилиями с руководством городской власти способствовать эффективному использованию имущества городской коммунальной собственности.

2.5. Всеми доступными средствами (через СМИ, выпуск печатной продукции, проведение мероприятий) формировать положительный имидж города.

2.6. Организовывать проведение благотворительных акций. Способствовать развитию меценатства.

2.7. Выступать инициатором проведения «круглых столов» или общественных слушаний по жизненно важным для города вопросов.

2.8. Проводить мониторинг хода общественно-экономических процессов в городе и изучение общественного мнения по различным вопросам городской жизни.

2.9. Определять, обращать внимание и освещать проблемные вопросы жизнедеятельности города в городских, региональных и центральных СМИ.

2.10 Организовывать и участвовать в митингах, собраниях, демонстрациях и т.д. по вопросам общественной жизни общины Днепродзержинска.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Деятельность Организации основывается на принципах:

• уважения к личному мнению и достоинству каждого члена;

• коллективности в работе Организации и ее органов в сочетании с личной ответственностью каждого члена за исполнение своих обязанностей и поручений;

• выборности всех руководящих органов Организации;

• периодической отчетности выборных органов перед членами Организации и вышестоящими органами;

• открытости, гласности, прозрачности;

• свободы дискуссий в сочетании со строгой уставной дисциплиной и подчиненностью меньшинства принятым решением;

• обязательности выполнения решений вышестоящих органов для нижестоящих.

3.2.Дияльнисть Организации осуществляется на основе Плана (программы) работы Организации, утверждается Собранием Организации сроком на один год. Информация о ходе выполнения Плана (программы) работы и результаты деятельности Организации при необходимости освещается в средствах массовой информации.

4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

4.1. Членство в Организации является индивидуальным и может быть коллективным. Членами Организации могут быть граждане Украины, которым исполнилось 18 лет, выполняющих требования Устава и участвуют в ее деятельности. По решению Совета членами Организации могут быть и другие граждане Украины, а также трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций.

4.2.Ришення о приеме в члены Организации принимает Совет Организации в течение месяца со дня подачи гражданином личного письменного заявления на имя председателя Организации о желании стать членом. Коллективные члены подают решение трудового коллектива о вступлении в Организацию.

4.3.Облик членов Организации осуществляется Советом Организации.

4.4.Члены Организации имеют право:

• избирать и быть избранными в состав уставных органов Организации;

• участвовать в решении вопросов, которые рассматриваются на заседаниях уставных органов, в состав которых они избраны;

• вносить предложения в уставные органы всех уровней и отстаивать свою точку зрения до принятия большинством соответствующего решения;

• на участие в собраниях, заседаниях уставных органов;

• получать информацию по вопросам деятельности Организации;

• свободно отстаивать и пропагандировать идеи и предложения по вопросам, которые обсуждаются в Организации до принятия решений по этим вопросам;

• высказывать свое мнение по персональному составу кандидатур, предлагаемых для избрания в уставных органов Организации;

• участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией;

• на получение от Организации помощи, в которой он нуждается;

• свободно выходить Организации по собственной письменному заявлению.

4.5.Члены Организации обязаны:

• выполнять требования Устава;

• активно участвовать в выполнении решений уставных органов, проведении мероприятий, направленных на пропаганду Организации, всесторонне содействовать укреплению их авторитета;

• своевременно уплачивать взносы;

4.6.Членство в Организации несовместимо с действиями, направленными на подрыв авторитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины, нарушением прав человека, пропагандой войны, насилия, этнической, расовой или религиозной вражды.

4.7. За действия, несовместимые с пребыванием в Организации: грубые нарушения требований Устава, систематические невыполнение решений руководящих уставных органов, недостойное поведение, компрометирует звание члена, в члена применяются взыскания: предупреждение и исключение из Организации Решение о взыскании принимается Советом Организации простым большинством голосов присутствующих с информированием об этом председателя Совета Организации.

4.8. Член Организации может быть исключен кроме оснований указанных в пункте 4.7:

- По собственному желанию путем подачи заявления в Совет Организации, принимает решение об исключении из членов в течение месяца с даты подачи заявления;

- Смерти члена.

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1.Керивнимы органами Организации являются: Общее собрание членов (далее - Общее Собрание), Совет Организации. Совет Организации отчитывается перед членами Организации о проделанной работе, финансовом и имущественном положении ежегодно на общих (отчетных) собрании проводимых в декабре каждого года. По результатам отчета Общее собрание принимает решение о продлении работы Совета в том же составе или переизбрания ее.

5.2. Руководящими лицами являются Председатель Совета Организации (далее - Председатель) и его заместители.

5.3.Загальни сборы

5.4.Загальни собрание - высший руководящий орган Организации, созывается Советом Организации не реже одного раза в год. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по требованию 2/3 членов, 2/3 состава Совета Организации.

5.5.Загальни собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Организации. Решения на общем собрании принимаются простым большинством, а решение о реорганизации или ликвидации Организации, освобождение от обязанностей членов Совета принимаются большинством не менее от 2/3 присутствующих членов Организации.

5.6. К компетенции общего собрания относятся:

- Утверждение, внесение изменений и дополнений в Устав Организации;

- Утверждение программ и основных направлений деятельности Организации;

- Заслушивание отчетов уставных органов Организации;

- Принятие решения о прекращении деятельности Организации;

- Распоряжение средствами и имуществом Организации;

- Установление размера вступительных и членских взносов;

- Назначение ликвидационной комиссии и ее председателя;

- Избрание Совета сроком на ____ года,

- Избрание Председателя Совета сроком на _____ года.

- Рассматривает жалобы на решения, действия или бездействие руководящих органов и должностных лиц Организации и в месячный срок предоставляет ответ по результатам рассмотрения жалобы;

- Принимают меры восстановления нарушенных прав членов Организации со стороны должностных лиц Организации.

5.7. Председатель Совета избирается общим собранием сроком на один год.

5.8. Председатель Совета:

• осуществляет общее руководство Организацией, Советом Организации;

• без доверенности представляет Организацию во внешних отношениях, представляет Организацию в официальных отношениях с государственными органами, общественными объединениями и другими юридическими лицами, делает заявления от имени Организации, не противоречат Уставу Организации, действующему законодательству Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права;

• подписывает соглашения, и другие финансово-хозяйственные документы;

• представляет на утверждение общего собрания кандидатуры заместителей Председателя Организации;

• имеет право на созыв общего собрания;

• выполняет другие обязанности возложенные на него Советом Организации или общим собранием.

5.9. В случае, когда Председатель Организации временно не может выполнять свои обязанности, его обязанности исполняет заместитель Председателя Совета, а при отсутствии заместителя один из членов Совета, по решению Председателя Организации.

5.10. Совет Организации:

- Организует выполнение решений общего собрания;

- Обеспечивает подготовку и проведение заседаний общего собрания;

- Руководит текущей деятельностью Организации;

- Распределяет обязанности между членами Организации;

- Принимает решения об открытии и закрытии расчетных и других счетов;

- Утверждает ежегодный бюджет и отчет о его использовании;

- Готовит документы общего собрания;

- Занимается разработкой и планированием мероприятий. Вносит изменения в план мероприятий;

- Принимает решение о принятии в члены, исключение из членов;

- Принимает решение о создании и закрытии обособленных подразделений Организации;

- Ведет информационную политику;

- Может создавать комиссии, секции и другие рабочие органы Совета Организации, к работе которых могут быть привлечены члены, не являющиеся членами Совета Организации, а также независимые эксперты (специалисты).

5.11. Заседание Совета Организации происходят не реже одного раза в квартал, созываются председателем Совета Общества или по требованию 2/3 членов Совета Организации и являются полномочными при наличии большинства его членов.

5.12. Решение Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов.

5.13. Количественный состав Совета Организации определяется Собранием организации.

5.14. Изменений состав Совета и избрания Председателя Совета проводится на общем собрании не позднее последнего месяца последнего года пребывания в составе совета или на должности Председателя Организации (причем срок полномочий считается со дня избрания на общем собрании). Избрание нового состава совета возможен также на внеочередном Общем собрании при условии, если он внесен в повестку дня 2/3 членов Организации.

6. ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА

6.1. ОО «Форум» является неприбыльной организацией. Для осуществления своих программных и уставных целей и задач Организации имеет право на собственное движимое и недвижимое имущество, оборудование, транспорт, другие средства, приобретение которых не запрещается действующим законодательством Украины.

6.2. Организации может арендовать необходимое движимое и недвижимое

имущество.

6.3. Денежные средства и имущество Организации формируются за счет:

- Денежных средств или имущества, поступающих безвозмездно или в виде безвозвратной финансовой помощи или добровольных пожертвований, в том числе взносов членов Организации;

- Пассивных доходов;

- Денежных средств или имущества, которые поступают от ведения основной деятельности, с учетом положений пункта 157.13 статьи 157 Налогового кодекса Украины;

- Дотаций или субсидий, полученных из государственного или местного бюджетов, государственных целевых фондов или в пределах технической или благотворительной, в том числе гуманитарной, помощи, кроме дотаций на регулирование цен на платные услуги.

6.4. Управление имуществом и средствами Организации в пределах утвержденного бюджета и сметы расходов Организации осуществляют Общее собрание.

6.5. Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов.

6.6. Организация, созданные ею учреждения и организации обязаны вести оперативный и бухгалтерский учет, статистическую отчетность, зарегистрироваться в органах государственной налоговой инспекции и вносить в бюджет платежи в порядке и размерах, предусмотренных законодательством.

6.7. Имущество и средства Организации используются исключительно для выполнения уставных целей и обеспечения направлений деятельности Организации.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Деятельность Организации прекращается путем йии реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации (самороспуска)

7.2. Решение о реорганизации или ликвидации (самороспуск), использование его имущества и средств принимаются Собранием Организации, если за них проголосовали не менее 2/3 делегатов, избранных на собрании Организации;

7.3. Реорганизация Организации осуществляется путем ее присоединения к другому общественного объединения такого же статуса. Реорганизация осуществляется на основании решения Общего собрания Организации.

7.4. Решение о ликвидации (принудительном роспуске) Организации может быть принято судом в установленном законом порядке;

7.5. Для решения вопросов, связанных с ликвидацией Организации, собрание Организации создают ликвидационную комиссию. Численный и персональный состав и порядок ее избрания определяются Собранием Организации.

7.6. В случае ликвидации Организации ее активы должны быть переданы одной или нескольким неприбыльным организациям соответствующего вида или зачислены в доход бюджета.

7.7. Ликвидация считается завершенной, Организации прекратившей свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр.

7.8. По решению Организации, принятым Общим собранием, Организация может реорганизоваться путем присоединения к другому общественного объединения такого же статуса

7.9. Решением общественного объединения, принятым высшим органом управления общественного объединения, путем самороспуска или реорганизации путем присоединения к другому общественного объединения такого же статуса.

7.10. Прекращение внутриорганизационной деятельности Организации, в том числе передачи в соответствующих архивных учреждений документации общественного объединения, осуществляется в течение 60 дней со дня внесения записи В соответствующие государственные реестры о решении относительно прекращения деятельности Организации. В течение установленного времени управления текущими делами Организации, направленными на прекращение его деятельности, осуществляет Совет Но Председатель Организации. После завершения указанных действий деятельность Совета и Председателя Организации прекращается (за исключением возложенных на него полномочий ликвидационной комиссии, комиссии по реорганизации).

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации является компетенцией Общего Собрания Организации.

8.2. Решение Собрания Организации по вопросам изменений и дополнений в Устав принимается, если за него проголосовало более 2/3 голосов присутствующих на общем собрании членов Организации.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я думаю имеете. Мы можем сделать Устав в двух языках. Будет это выглядеть примерно так. ПыСы. Перевела в Гугле, не вычитывала т.к. нет времени, могут быть ошибки.

Спасибо! Ашыпки поисправляем по свободе, их не очень много... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Думаю, нужно отразить, что создана участниками .sobitie.com.ua и предусмотреть возможность выноса на обсуждение - принятия решений на этой онлайн площадке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Засновників (основателей) ОО не может быть неопределенное кол-во и они не могут быть обезличены или под никами. Засновників может быть не менее трех и сведения о них указываются в Протоколе учредительного собрания и подаются при регистрации путем уведомления. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так мы вроде не обезличены, реально встречались, принимали решение о создании и т. п. Просто вероятность принятия каких либо решений на форуме пока противоречит уставу... как-то так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так мы вроде не обезличены, реально встречались, принимали решение о создании и т. п. Просто вероятность принятия каких либо решений на форуме пока противоречит уставу... как-то так.

А решения и не могут быть приняты на форуме, только при личном голосовании на Общем собрании, которое будет правомочным. Обговаривать проекты решений на форуме Устав не запрещает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

решения ... могут быть приняты ... только при личном голосовании на Общем собрании

:good:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@СкиФ,я ждала тебя здесь  :)

Готова слушать твои замечания и критику... а может даже будут конструктивные предложения? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Готова слушать ... критику...

Трохи згодом, можливо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В принципе, согласно действующему законодательству, если мы решили создать ОО без статуса юрилического лица, то нам не обязательно иметь Устав.

Этот принципиальный вопрос должны решить на сегодняшнем собрании.

Если не возражаете, то я набросала примерный порядок сегодняшнего собрания:

1. Принятие решения о создании ОО с указанием целей и задач.

2. Принятие решения о наименовании ОО.

3. Приянтие и утверждения Устава (необязательный пункт).

4. Принятие решения о создании (избрании) руководителя, органов управления ОО.

5. Принятие решения о назначении лица, имеющего право представлять интересы ОО в правоотношениях с государством и другими лицами и совершать действия от имени ОО без дополнительного уполномачивания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Если мы решим на сегодняшнем собрании вышеуказанные обязательные вопросы, то данный Протокол можно подавать вместе с заявлением на регистрацию ОО путем оповещения о создании.

 

Вопросы порядка вступления в члены ОО, членские взносы и прочие организационные моменты, если будет принято решение обойтись без Устава, нужно обсуждать отдельным протоколом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Если мы решим на сегодняшнем собрании вышеуказанные обязательные вопросы, то данный Протокол можно подавать вместе с заявлением на регистрацию ОО путем оповещения о создании.

 

Вопросы порядка вступления в члены ОО, членские взносы и прочие организационные моменты, если будет принято решение обойтись без Устава, нужно обсуждать отдельным протоколом.

 

Так может быть стоит включить в повестку дня вопрос о форме регистрации - путем уведомления или полноценная процедура регистрации...в обоих вариантах есть свои преимущества и недостатки. Ну и потом уже танцевать устав и прочее...исходя из выбранного способа регистрации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Как я поняла, то этот вопрос уже решили: решили обойтись пока без создания юридического лица, т.е. путем простого оповещения. Вести хозяйственную деятельность от имени ОО пока не собираемся, так как право заключать от имени ОО договора, иметь счет в банке и прочие преимущества просто меркнут как подумаешь о том, что нужно вести бух. учет, проходить "головняковую" процедуру полноценной регистрации и проч., и проч.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Как я поняла, то этот вопрос уже решили: решили обойтись пока без создания юридического лица, т.е. путем простого оповещения. Вести хозяйственную деятельность от имени ОО пока не собираемся, так как право заключать от имени ОО договора, иметь счет в банке и прочие преимущества просто меркнут как подумаешь о том, что нужно вести бух. учет, проходить "головняковую" процедуру полноценной регистрации и проч., и проч.

 

Вопрос в задачах, методах и масштабах.  Для обозначения себя в формате "мы есть" - вполне хватит. А вот для полноценного выполнения задач - вопрос. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вопрос в задачах, методах и масштабах.  Для обозначения себя в формате "мы есть" - вполне хватит. А вот для полноценного выполнения задач - вопрос. 

Я так понимаю речь идет о различностях в восприятии ОО со статусом юр. лица и ОО без такового статуса различными органами власти? Так ОО без юр. лица всегда может в последствии получить этот статус. Просто  не думаю, что на данном этапе создания в этом есть такая необходимость и возможности, в том числе и финансовые. Регистрация юр. лица платные, ведение бух. учета платные и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я так понимаю речь идет о различностях в восприятии ОО со статусом юр. лица и ОО без такового статуса различными органами власти? Так ОО без юр. лица всегда может в последствии получить этот статус. Просто  не думаю, что на данном этапе создания в этом есть такая необходимость и возможности, в том числе и финансовые. Регистрация юр. лица платные, ведение бух. учета платные и т.п.

 

Да я что..))) как решите...))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Как я поняла, то этот вопрос уже решили: решили обойтись пока без создания юридического лица, т.е. путем простого оповещения. Вести хозяйственную деятельность от имени ОО пока не собираемся, так как право заключать от имени ОО договора, иметь счет в банке и прочие преимущества просто меркнут как подумаешь о том, что нужно вести бух. учет, проходить "головняковую" процедуру полноценной регистрации и проч., и проч.

 

 

Я так понимаю речь идет о различностях в восприятии ОО со статусом юр. лица и ОО без такового статуса различными органами власти? Так ОО без юр. лица всегда может в последствии получить этот статус. Просто  не думаю, что на данном этапе создания в этом есть такая необходимость и возможности, в том числе и финансовые. Регистрация юр. лица платные, ведение бух. учета платные и т.п.

:fx: 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Текст Устава ОО "Форум", утвержден протоколом общего собрания от 15.05.2013 г.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Громадська організація «Форум»  (надалі – Організація) є громадською неприбутковою організацією, утвореною відповідно до Закону України “Про об’єднання громадян ”, яка об’єднує за спільними інтересами на засадах добровільності та рівності громадян України, в тому числі мешканців міста Дніпродзержинськ, створена з метою координації та консолідації їх дій у вирішенні питань соціально – економічного, екологічного та побутового розвитку міста Дніпродзержинська.
 2. Організація є добровільним неприбутковим громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів громадян для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.
 3. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
 4. Організація створена на невизначений термін.
 5. Повне найменування Організації:

українською мовою – Громадська організація «Форум»;

російською мовою – Общественная организация «Форум»

 

Скорочене найменування: українською мовою – ГО «Форум»

 російською мовою – ОО «Форум».

 1. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.
 2. Організація не підтримує ніякі політичні сили та об'єднання, ніяких політичних персон, не висуває кандидатів на вибори і є аполітичною структурою
 3. Організація здійснює свою діяльність без створення юридичної особи.

За рішенням статутних органів, Організація може набути статус юридичної особи у відповідності до діючого законодавства України.

 1. Територія діяльності Організації: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., Україна.
 2. Офіційним партнером Організації є газета «Событие» м. Дніпродзержинськ. Офіційною площиною для обговорення діяльності Організації та інформаційного оповіщення про діяльність рганізації є Форум Дніпродзержинська від газети «Событие» за адресою: http://forum3.sobitie.com.ua (надалі – Форум).
 3. Після отримання статусу юридичної особи, Організація може мати печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.
 4. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

2. МЕТА (ЦІЛІ), ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головна мета Організації: на основі активної участі всіх членів Організації в усіх державних та міських суспільно – політичних процесах забезпечити їх зусиллями кваліфіковане та оперативне вирішення всього спектру конкретних питань соціально – економічного та екологічного розвитку міста в інтересах міської територіальної громади.

Захист та сприяння задоволенню законних соціальних, економічних, екологічних, національно-культурних, творчих а також інших спільних інтересів громади Дніпродзержинська.

 2.2. Завданнями Організації є:

2.2.1. Організовувати, пропагувати та приймати активну участь у заходах, пов’язаних із благоустроєм  міста і створенням комфортних умов проживання у ньому.

2.2.2.  Сприяти розвитку та поліпшенню торгівельного, освітнього, побутового, медичного і транспортного обслуговування населення.

2.2.3. Предметно турбуватися про організацію належного дозвілля мешканців Дніпродзержинська.

2.2.4. Спільними зусиллями з керівництвом міської влади сприяти ефективному використанню майна міської комунальної власності.

2.2.5. Всіма доступними засобами ( через ЗМІ, випуск друкованої продукції,  проведення різноманітних заходів) формувати позитивний імідж міста.

2.2.6. Організовувати проведення благодійних акцій. Сприяти розвитку меценатства.

2.2.7. Виступати ініціатором проведення «круглих столів» або громадських слухань щодо життєво важливих для міста питань.

2.2.8. Проводити моніторинг перебігу суспільно-економічних процесів у місті та вивчення громадської думки з різноманітних питань міського життя.

2.2.9. Визначати, звертати увагу та висвітлювати проблемні питання життєдіяльності міста в міських, регіональних та центральних ЗМІ.

2.2.10 Організовувати та брати участь у мітингах, зборах, демонстраціях, тощо з питань суспільного життя громади Дніпродзержинська.

 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Діяльність Організації базується на принципах:

 • поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
 • колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень;
 • виборності всіх керівних органів Організації;
 • відкритості, гласності, прозорості;
 • свободи дискусій в поєднанні з підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

• аполітичності діяльності Організації.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Організації є індивідуальним. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, яким виповнилося 18 років, що виконують вимоги Статуту Організації та беруть участь у її діяльності. За  рішенням Ради членами Організації можуть бути і інші громадяни України, а також громадяни інших країн та особи без громадянства.

4.2.Заява про прийняття в члени Організації може бути подана кандидатом на вступ в Організацію шляхом розміщення її на Форумі або особисто на зборах Ради Організації. При поданні заяви про вступ шляхом розміщення її на Форумі, члени Ради Організації шляхом відкритого голосування на Форумі приймають рішення щодо поданої заяви. При задоволенні заяви про прийняття в члени Організації, останній дублює заяву в письмовому вигляді на найближчих зборах Ради Організації.

Члени Ради Організації, на власний розсуд, мають право перенести вирішення питання щодо заяви на вступ до Організації, яка надійшла через Форум, на найближчі збори Ради.

4.3.Облік членів Організації здійснюється Радою Організації. 

4.4.Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях Організації;
 • вносити пропозиції на засіданнях Організації та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
 • на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;
 • вільно виходити Організації за власною письмовою заявою.

4.5.Члени Організації зобов'язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту;

•      брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;

 • своєчасно та обсязі, встановленому Радою Організації сплачувати членські внески.

4.6.Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету,територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації.

 Рішення про стягнення приймається Радою Організації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це голови Ради Організації.

4.8. Член Організації може бути виключений крім підстав вказаних у пункті 4.7 :

- за власним бажанням шляхом подання заяви до Ради Організації;

- при несплаті членських внесків більш ніж три місяці;

- смерті члена Організації.

 

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.Керівними органами Організації є: Загальні Збори членів Організації (далі за текстом - Загальні Збори), Рада Організації. Рада Організації звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах які проводяться в грудні кожного року. За наслідками звіту Загальні збори приймають рішення про продовження роботи Ради у тому ж складі або переобрання її.

5.2. Керівними особами є Рада Організації, яка складається з Голови Ради Організації  (далі – Голова) та його заступників в кількості 9-ти осіб.

5.3.Загальні збори

5.4.Загальні збори - найвищий керівний орган Організації, який скликається Радою Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу 2/3 членів Організації, 2/3 складу Ради Організації.

5.5.Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш половини членів Організації. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю.

5.6. До компетенції Загальних Зборів належать:

- затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

- ухвалення рішення щодо обрання Голови Організації та Ради Організації;

- ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;  

- встановлення розміру членських внесків;

- призначення ліквідаційної комісії та її голови;

- вживають заходів відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб Організації.

 1. Рада Організації обирається загальними зборами строком на один рік.
 2. Голова Ради:
 • здійснює загальне керівництво Організацією, Радою Організації;
 • без доручення репрезентує Організацію в зовнішніх стосунках, представляє Організацію в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об'єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;
 • подає на затвердження загальних зборів кандидатури заступників Голови Організації;
 • має право на скликання загальних зборів;
 • виконує інші обов'язки покладені на нього Радою Організації чи загальними зборами.
  1. У випадку, коли Голова Організації тимчасово не може виконувати свої обов'язки, його обов’язки виконує заступник Голови Ради, а за відсутності заступника один з членів Ради, за рішенням Голови Організації.

5.10. Рада Організації:

 • організує виконання рішень загальних зборів;
 • забезпечує підготовку та проведення засідань загальних зборів;
 • керує поточною діяльністю Організації;
 • розподіляє обов'язки між членами Організації;
 • готує документи загальних зборів;
 • займається розробленням та плануванням заходів;
 • ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;

-   веде інформаційну політику.

5.11. Засідання Ради Організації відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються головою Ради Товариства або на вимогу 2/3 членів Ради Організації і є повноважними при наявності більшості його членів.

5.12. Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

 1. ГО «Форум» є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організації має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
 2. Грошові кошти й майно Організації  формуються за рахунок:
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації;
  1. Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснює Рада Організації. 
  2. Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.
  3. Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску);
 2. . Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання його майна і коштів приймаються Радою Організації, якщо за них проголосували не менше 2/3 її членів.
 3. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Ради Організації.
 4. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у встановленому законом порядку.
 5. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Організації, Рада Організації створює ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Радой Організації.
 6. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.   

 

 1. 8. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
 2. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборів Організації.
 3. Рішення Зборів Організації з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів Організації.

 

 

 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
  1. Общественная организация «Форум»  (далее - Организация)  является общественной неприбыльной организацией, созданной в соответствии с Законом Украины "Об объединении граждан", которая объединяет по общим интересам на основе добровольности и равенства граждан Украины, в том числе жителей Днепродзержинска, создана с целью координации и консолидации их действий в решении вопросов социально - экономического, экологического и бытового развития города Днепродзержинска.

1.2. Организация является добровольным неприбыльным общественным объединением, основанным на индивидуальном членстве, созданным на основе единства интересов граждан для совместной реализации целей деятельности Организации, определенной настоящим Уставом.

1.3. Организация создана и действует на основе добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности. Организация свободна в выборе направлений своей деятельности.
1.4. Организация создана на неопределенный срок.
1.5. Полное наименование Организации:
украинском языке – Громадська організація «Форум»;
на русском языке - Общественная организация «Форум»

Сокращенное наименование: на украинском языке - ГО «Форум»
 на русском языке - ОО «Форум».
1.6. Деятельность Организации имеет общественный характер, не противоречит ее взаимодействия с органами государственной власти, тесного контакта с другими общественными организациями, движениями, фондами и отдельными гражданами.

1.7. Организация не поддерживает никакие политические силы и объединения, никаких политических персон, не выдвигает кандидатов на выборы и является аполитичной структурой.
1.8. Организация осуществляет свою деятельность без создания юридического лица.

По решению уставных органов, Организация может получить статус юридического лица в соответствии с действующим законодательством Украины.
1.9. Территория деятельности Организации: г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл., Украина.

1.10. Официальным партнером Организации является газета «Событие» г. Днепродзержинск. Официальной площадкой для обсуждения деятельности Организации и информационного оповещения о деятельности Организации является Форум Днепродзержинска от газеты «Событие» по адресу: http://forum3.sobitie.com.ua (далее – Форум).

 
1.11. После получения статуса юридического лица, Организация может иметь печать, штампы, бланки со своим наименованием, эмблему, флаг (знамя), зарегистрированных в установленном законом порядке, а также расчетный счет, другие счета в банках и другие признаки, определенные для юридических лиц действующим законодательством.

1.12. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а его члены не отвечают по обязательствам Организации, за исключением случаев, когда они берут на себя такие обязательства.

 

2.  ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

2.1. Главна цель Организации: на основе активного участия всех членов Организации во всех государственных и городских общественно - политических процессах обеспечить их усилиями квалифицированное и оперативное решение всего спектра конкретных вопросов социально – экономического и экологического развития города в интересах городской территориальной общины.

 Защита и содействие удовлетворению законных социальных, экономических, экологических, национально-культурных, творческих и других общих интересов общины Днепродзержинска.

 2.2. Задачами Организации являются:

 2.2.1. Организовывать, пропагандировать и принимать активное участие в мероприятиях, связанных с благоустройством города и созданием комфортных условий проживания в нем.

2.2.2. Способствовать развитию и улучшению торгового, образовательного, бытового, медицинского и транспортного обслуживания населения.

2.2.3. Предметно беспокоиться об организации надлежащего досуга жителей Днепродзержинска.
2.2.4. Совместными усилиями с руководством городской власти способствовать эффективному использованию имущества городской коммунальной собственности.
2.2.5. Всеми доступными средствами (через СМИ, выпуск печатной продукции, проведение мероприятий) формировать положительный имидж города.
2.2.6. Организовывать проведение благотворительных акций. Способствовать развитию меценатства.
2.2.7. Выступать инициатором проведения «круглых столов» или общественных слушаний по жизненно важным для города вопросам.

2.2.8. Проводить мониторинг хода общественно-экономических процессов в городе и изучение общественного мнения по различным вопросам городской жизни.

2.2.9. Определять, обращать внимание и освещать проблемные вопросы жизнедеятельности города в городских, региональных и центральных СМИ.
2.2.10 Организовывать и участвовать в митингах, собраниях, демонстрациях и т.д. по вопросам общественной жизни общины Днепродзержинска.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Деятельность Организации базируется на принципах:
• уважения к личному мнению и достоинству каждого члена Организации;

• коллективности в работе Организации и ее органов в сочетании с личной ответственностью каждого члена за исполнение своих обязанностей и поручений;
• выборности всех руководящих органов Организации;
• открытости, гласности, прозрачности;

• свободы дискуссий в сочетании подчиненностью меньшинства принятым решением;

• аполитичности деятельности Организации.


4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
4.1. Членство в Организации является индивидуальным. Членами Организации могут быть граждане Украины, которым исполнилось 18 лет, выполняющие требования Устава и участвующие в ее деятельности. По решению Совета членами Организации могут быть и другие граждане Украины, а также граждане других государств и лица без гражданства.

4.2. Заявление о приеме в члены Организации может быть подано кандидатом на вступление в Организацию путем размещения его Форуме или лично на собрании Совета Организации.

При подаче заявления о вступлении путем размещения его на Форуме, члены Совета Организации путем открытого голосования на Форуме принимают решение относительно поданного заявления. При положительном решении вопроса о принятии кандидата в члены Организации, последний дублирует его в письменной форме на ближайшем собрании Совета Организации.

Члены Совета Организации, по своему усмотрению, имеют право перенести решение по заявлению о вступлении в Организацию, поступившему через Форум, на ближайшее собрание Совета.

4.3.Учет членов Организации осуществляется Советом Организации.
4.4.Члены Организации имеют право:
• избирать и быть избранными в состав уставных органов Организации;

• участвовать в решении вопросов, которые рассматриваются на заседаниях Организации;
• вносить предложения на заседаниях Организации и отстаивать свою точку зрения до принятия большинством соответствующего решения;
• на участие в собраниях, заседаниях уставных органов;
• получать информацию по вопросам деятельности Организации;
• свободно отстаивать и пропагандировать идеи и предложения по вопросам, которые обсуждаются в Организации до принятия решений по этим вопросам;
• высказывать свое мнение по персональному составу кандидатур, предлагаемых для избрания в уставные органы Организации;

• участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
• на получение от Организации помощи, в которой он нуждается;
• свободно выходить из Организации по собственному письменному заявлению.

4.5.Члены Организации обязаны:

• выполнять требования Устава;

• активно участвовать в выполнении решений уставных органов, проведении мероприятий, направленных на пропаганду Организации, всесторонне содействовать укреплению их авторитета;

• своевременно и в объеме, установленном Советом Организации уплачивать членские взносы.

4.6.Членство в Организации несовместимо с действиями, направленными на подрыв авторитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины, нарушением прав человека, пропагандой войны, насилия, этнической, расовой или религиозной вражды.

4.7. За действия, несовместимые с пребыванием в Организации: грубые нарушения требований Устава, систематические невыполнение решений руководящих уставных органов, недостойное поведение, компрометирует звание члена Организации,  к члену Организации  применяются взыскания: предупреждение и исключение из Организации.

 Решение о взыскании принимается Советом Организации простым большинством голосов присутствующих с информированием об этом председателя Совета Организации.

4.8. Член Организации может быть исключен кроме оснований указанных в пункте 4.7:
- по собственному желанию путем подачи заявления в Совет Организации;

- при неуплате членских взносов более трех месяцев;

- смерти члена Организации.

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1.Руководящими органами Организации являются: Общее собрание членов Организации(далее - Общее Собрание), Совет Организации. Совет Организации отчитывается перед членами Организации о проделанной работе, финансовом и имущественном положении ежегодно на общих (отчетных) собрании проводимых в декабре каждого года. По результатам отчета Общее собрание принимает решение о продлении работы Совета в том же составе или переизбрания ее.

5.2. Руководящими лицами Организации является Совет Организации, который состоит из Председателя Совета Организации (далее - Председатель) и его заместителей в числе 9-ти человек.

5.3.Общее Собрание.

5.4.Общее собрание - высший руководящий орган Организации, созывается Советом Организации не реже одного раза в год. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по требованию 2/3 членов Организации, 2/3 состава Совета Организации.

5.5.Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Организации. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством.

5.6. К компетенции Общего собрания относятся:
- утверждение, внесение изменений и дополнений в Устав Организации;

- принятие решения об избрании Председателя Организации и Совета Организации;

- принятие решения о прекращении деятельности Организации;
- определение размера членских взносов;
- назначение ликвидационной комиссии и ее председателя;
- принимают меры восстановления нарушенных прав членов Организации со стороны должностных лиц Организации.
5.7. Совет Организации избирается Общим собранием сроком на один год.

5.8. Председатель Совета:

• осуществляет общее руководство Организацией, Советом Организации;

• без доверенности представляет Организацию во внешних отношениях, представляет Организацию в официальных отношениях с государственными органами, общественными объединениями и другими юридическими лицами, делает заявления от имени Организации, не противоречащие Уставу Организации, действующему законодательству Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права;
• представляет на утверждение общего собрания кандидатуры заместителей Председателя Организации;
• имеет право на созыв Общего собрания;
• выполняет другие обязанности возложенные на него Советом Организации или Общим собранием.
5.9. В случае, когда Председатель Организации временно не может выполнять свои обязанности, его обязанности исполняет заместитель по решению Председателя Организации.

 1. Совет Организации:

- организует выполнение решений Общего собрания;
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Общего собрания;

- руководит текущей деятельностью Организации;
- распределяет обязанности между членами Организации;
- готовит документы общего собрания;

- занимается разработкой и планированием мероприятий;
- принимает решение о принятии в члены, исключение из членов;

- ведет информационную политику.

5.11. Заседание Совета Организации происходят не реже одного раза в квартал, созываются председателем Совета Общества или по требованию 2/3 членов Совета Организации и являются полномочными при наличии большинства его членов.

5.12. Решение Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов.6. ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. ОО «Форум» является неприбыльной организацией. Для осуществления своих программных и уставных целей и задач Организации имеет право на собственное движимое и недвижимое имущество, оборудование, транспорт, другие средства, приобретение которых не запрещается действующим законодательством Украины.
6.2. Денежные средства и имущество Организации формируются за счет:

- денежных средств или имущества, поступающих безвозмездно или в виде безвозвратной финансовой помощи или добровольных пожертвований, в том числе взносов членов Организации.

6.4. Управление имуществом и средствами Организации в пределах утвержденного бюджета и сметы расходов Организации осуществляет Совет Организации.

6.5. Организация не несет ответственности по

обязательствам своих членов.

6.6. Имущество и средства Организации используются исключительно для выполнения уставных целей и обеспечения направлений деятельности Организации.

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Деятельность Организации прекращается путем её реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации (самороспуска).

7.2. Решение о реорганизации или ликвидации (самороспуск), использование его имущества и средств принимаются Советом Организации, если за них проголосовали не менее 2/3 его членов.


 

7.3. Реорганизация Организации осуществляется путем ее присоединения к другому общественному объединению такого же статуса. Реорганизация осуществляется на основании решения Совета Организации.
7.4. Решение о ликвидации (принудительном роспуске) Организации может быть принято судом в установленном законом порядке.
7.5. Для решения вопросов, связанных с ликвидацией Организации, Совет Организации создает ликвидационную комиссию. Численный и персональный состав и порядок ее избрания определяются Советом Организации.
7.6. В случае ликвидации Организации ее активы должны быть переданы одной или нескольким неприбыльным организациям соответствующего вида или зачислены в доход бюджета.
7.7. Ликвидация считается завершенной, Организации прекратившей свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр.

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации является компетенцией Общего Собрания Организации.
8.2. Решение Собрания Организации по вопросам изменений и дополнений в Устав принимается, если за него проголосовало более 2/3 голосов присутствующих на общем собрании членов Организации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 • Сейчас на странице   0 пользователей

  Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
 • Создать...