Перейти к публикации
Евгений Колишевский

Новая программа выхода из экологического кризиса

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

29 апреля, горсовет на сессии принял новую программу выхода из экологического кризиса.

Новая программа имеет два серьёзных недостатка:

- при составлении программы, мнение общественности вообще не учитывалось, никаких консультаций с общественными организациями не проводились, такая ситуация грубо нарушает действующее законодательство;

- программа по структуре и содержанию подготовлена безграмотно, самое печальное, это то, что в ней отсутсвуют реальные, актуальные экологические проблемы нашего города;

Голос Природы готовиться выступить с жёсткой критикой работы органов власти и добиваться внесение изменений в программу.

Прошу участников форума высказаться по этому поводу.

Очень нужна помощь и поддержка горожан.

Если есть желающие оказать помощь в ведении кампании по доработке новой программы, предлагаю связываться напрямую, мой телефон 067 6811316.

Заранее благодарны,

Е.Колишевский

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Дмитрий Федоренко

Прошу участников форума высказаться по этому поводу.

Очень нужна помощь и поддержка горожан.

Евгений!

Сложно высказаться о том, чего в глаза не видел.

Текст бы...

А если ещё и с Вашими комментариями - то вообще чудесно. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Будет выглядеть тяжело, но выкладываю

Додаток

до рішення міської ради

від __________№______

Програма

виходу з екологічної кризи

міста Дніпродзержинськ на 2011–2015 роки

І. Основні положення Програми

Дніпродзержинськ є одним з найбільших промислових центрів України. Тут взаємодія потенційно небезпечних виробництв (підприємства металургійної, хімічної, машинобудівної, енергетики та ін.) з природним середовищем і населенням утворює небезпечні регіональні, а іноді й національні (в залежності від оцінки ступеню небезпеки) структурно-екологічні зони, які потребують відповідного регулювання.

Для подолання негативного впливу промисловості на екологічний стан міста необхідно:

- врахування екологічного чинника у програмах соціально-економічного та екологічного розвитку території, проведення реконструкції та впровадження нових технологій промислових підприємств;

- зменшення енерго- і ресурсомісткості промислового виробництва, розбудова очисних споруд;

- збільшення обсягів виробництва екологічно чистих галузей;

- вдосконалення системи контролю та реагування за екологічним станом

у місті;

- проведення низки заходів по захисту природних та тваринних ресурсів;

- організація розподілу, вивезення та переробки побутових відходів;

- підвищення рівня обізнаності та свідомості населення.

II. Мета Програми

Головна мета Програми – створення умов для екологічної безпеки в місті Дніпродзержинську на підставі покращення якості життя і навколишнього середовища, створення позитивного іміджу та розвитку міста шляхом:

- суттєвого поліпшення екологічного стану до 2015 року;

- доведення стану довкілля до санітарно-гігієнічних нормативних показників;

- забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення;

- покращення показників здоров'я жителів, в першу чергу дітей та підлітків;

- збереження, відновлення та відтворення природних екосистем.

Основні завдання Програми:

- виведення із експлуатації агломераційної фабрики №2 на

ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», обладнання сучасним очисним устаткуванням доменного виробництва цього комбінату;

- запровадження комплексних природоохоронних заходів на коксохімічних заводах міста;

- розроблення та впровадження автоматизованої системи комплексного моніторингу навколишнього природного середовища міста;

- розроблення та впровадження об’єктових автоматизованих систем виробничо-екологічного моніторингу промислових підприємств;

- впровадження міської автоматизованої системи управління промисловими відходами;

- збільшення площі зелених насаджень для досягнення нормативних показників рівня озеленення території міста;

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Програму виходу з екологічної кризи міста Дніпродзержинська розроблено з урахуванням можливостей та доцільності залучення фінансових, матеріальних та людських ресурсів для вирішення пріоритетних екологічних завдань, що є у підпорядкуванні виконавців програми. За цими чинниками усі пріоритетні екологічні проблеми розглядаються як:

- проблеми загальнодержавного значення;

- проблеми місцевого значення;

- проблеми, вирішення яких не вимагає залучення значних матеріальних ресурсів;

- проблеми, вирішення яких у значній мірі може бути забезпечено посиленням роботи спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

До проблем, які мають загальнодержавне значення відносяться

ті проблеми, загострення яких веде до зростання соціальної напруги у місті.

До них також відносяться екологічні проблеми, що охоплюють територію, яка виходить за межі міста і для вирішення яких необхідно залучення коштів

із державного бюджету.

За напрямками до них відносяться:

- забруднення атмосфери потужними джерелами викидів, яке розповсюджується на сотні кілометрів і захоплює суміжні території. Це такі джерела викидів, наприклад, як ВАТ „ДМКД” Тому необхідна його реконструкція та впровадження нових технологічних процесів;

- забруднення поверхневих та підземних вод солями, нафтопродуктами, важкими металами, органічними речовинами внаслідок дренування з шламонакопичувачів, відстійників тощо. Для зменшення забруднень такого типу потрібні широкомасштабні заході щодо усіх основних джерел забруднення (від промисловості та життєдіяльності населення), зміни деяких технологій у промисловості;

- проблема підтоплення та зсувів техногенного і природного характеру. Ця проблема пов'язана із загостренням соціальної ситуації, тому що зсуви, пошкодження земної поверхні призводять до швидкого руйнування будівель, у тому числі і житлових. У цих випадках трапляються також людські жертви, але у будь-якому випадку люди залишаються без даху над головою. Підтоплення веде до більш повільного, але досить динамічного руйнуванню фундаментів як виробничих споруд, так і житлових будівель. Тільки розробка і поетапна реалізація загальнодержавної програми, спрямованої на запобігання і ліквідації наслідків зсувів та підтоплення може призвести до розв'язання цієї проблеми у майбутньому;

- дезактивація селітебної радіаційної забрудненої території міста. Ця проблема виникла у зв'язку з реалізацією програми створення ядерних технологій, ядерної зброї та атомної енергетики у колишньому СРСР. Ліквідація наслідків реалізації цієї програми є загальнодержавним завданням, оскільки якщо у найближчі 10-25 років не ліквідувати джерела радіоактивного забруднення, то їх вплив може розповсюдитися на значну територію. Крім того мешкання на радіоактивно забруднених територіях призводить не тільки до підвищеного рівня захворюваності населення, але й до генетичних змін у їх статевих клітинах, що здатні викликати генетичні захворювання у майбутніх поколінь.

Місцеві проблеми – це проблеми, які можуть бути вирішені на місцевому рівні спільними зусиллями місцевих виборчих та виконавчих органів, виконавчими органами різних міністерств і відомств на місцях, підприємствами та організаціями, чия діяльність призводить до виникнення цих проблем.

Для їх розв'язання достатньо залучення матеріальних і фінансових ресурсів підприємств та місцевих бюджетних коштів, проведення ряду організаційних заходів і прийняття необхідних адміністративних рішень.

До місцевих екологічних проблем у Програмі віднесені наступні:

- забруднення атмосфери міст викидами підприємств та автотранспорту;

- забруднення водоймищ скидами забруднених стічних вод промисловими підприємствами та комунально-побутовими стоками;

- забруднення водоймищ через змив ґрунтів поверхневим стоком внаслідок відсутності водоохоронних зон водоймищ;

- відчуження і забруднення земель;

- накопичення токсичних відходів на промислових підприємствах;

- накопичення твердих побутових відходів на необладнаних територіях (звалищах).

До проблем, вирішення яких може бути досягнуто з використанням незначних фінансових та матеріальних ресурсів як з боку підприємств-забруднювачів, так і з боку місцевих бюджетів, віднесені:

- зниження забруднення атмосферного повітря (ремонт, реконструкція та дотримання регламентних вимог під час роботи пилогазоочисних споруд на промпідприємствах; впровадження недорогих приладів з економії енергоресурсів тощо);

- зниження забруднення поверхневих вод (ремонт, реконструкція і дотримання режиму роботи систем водопостачання та очисних споруд на підприємствах, комунальних організаціях; впровадження лічильників контролю витрат води; організація водоохоронних зон поверхневих водоймищ тощо);

- зниження забруднення підземних вод (організація тимчасового зберігання у контейнерах токсичних відходів на територіях підприємств; ремонт та організація дренажних систем і спостережних свердловин на відстійниках, накопичувачах різних відходів тощо);

- зниження забруднення ґрунтів;

- збільшення обсягів озеленення території міста;

- зменшення обсягів стихійних неорганізованих накопичень твердих побутових відходів (організація роздільного збирання різних видів твердих побутових відходів; організація звалищ твердих побутових відходів, що відповідають усім екологічним і санітарно-гігієнічним вимогам в місті; впровадження локального сміттєспалювального устаткування, що відповідає санітарним і екологічним вимогам, на великих підприємствах і районах міста).

На території міста спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів є Державна екологічна інспекція Міністерства екології та природних ресурсів України.

Розв'язання багатьох екологічних проблем залежить від чітко організованої системи її роботи. Найважливішим напрямом цієї роботи є підвищення вимогливості до підприємств і організацій щодо виконання природоохоронного законодавства.

Основними проблемами, які значною мірою можна вирішити зусиллями природоохоронних органів, є:

- зменшення забруднення атмосфери викидами від організованих джерел (контроль за регламентом роботи очисних систем і виконанням проектів ГДВ);

- зменшення забруднення атмосфери від автотранспорту у місті (організація контролю, підвищення вимогливості до встановлення нових каталізаторів опалювання пального та очищення викидів);

- зменшення забруднення водоймищ, забезпечення дотримання Водного кодексу України в частині створення водоохоронних зон;

- поліпшення стану малих річок;

- забезпечення радіаційної безпеки населення (контроль за поводженням з джерелами іонізуючого випромінювання на промислових підприємствах і організаціях; контроль за транспортуванням радіоактивних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, їх зберіганням на підприємствах, контроль за складуванням радіоактивних відходів);

- зменшення обсягів утворення і накопичення відходів (контроль за суворим дотриманням лімітів на розміщення відходів; контроль за поводженням з відходами, насамперед токсичними, на підприємствах міста).

IV. Строки та етапи виконання Програми

Програма запланована для виконання в один етап – протягом 5 років.

V. Перелік завдань і заходів Програми

До заходів Програми відносяться:

- заходи щодо нормалізації радіаційного стану в місті;

- заходи щодо поліпшення якості атмосферного повітря;

- заходи щодо поліпшення якості поверхневих та підземних вод;

- заходи щодо утилізації відходів та очищення території міста;

- заходи з озеленення міста та збереження зелених насаджень;

- заходи з охорони та раціонального використання земель, природних та тваринних ресурсів землі;

- заходи щодо запобігання підтоплення міста;

- наука, інформація, екологічна освіта, організація праці.

Наведені заходи спрямовані на виконання таких завдань:

- проведення спеціальних екологічних, інженерно - геологічних та інших досліджень;

- розроблення техніко-економічних обґрунтувань, проектів, міських програм екологічного напряму;

- введення нових природоохоронних об'єктів, забезпечення надійного стану та реконструкції існуючих природоохоронних об'єктів і потенційно небезпечних промислових споруд;

- ліквідацію екологічно небезпечних об'єктів, відновлення порушених територій;

- забезпечення належного функціонування природоохоронних

і комунальних служб;

- здійснення соціальних заходів.

VI. Ресурсне забезпечення Програми

Для вирішення проблем, завдань та заходів, що включені у програму, передбачено використання наступних джерел фінансування та економічних механізмів:

1. Державний бюджет (витратна частина 20 розділу держбюджету України „Охорона навколишнього середовища та ядерна безпека”; витратна частина розділу „Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та катастроф”; витратна частина 21 розділу „Екологічний фонд” (збір за забруднення навколишнього природного середовища); витратна частина державного бюджету, з якої фінансуються національні та державні програми, що включають заходи з програми; витратна частина бюджетів міністерств і відомств на фінансування НДР, ДКР та природоохоронних заходів в організаціях та на підприємствах міста; резервний фонд Кабінету Міністрів України для фінансування заходів програми з ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф; пріоритетне фінансування проектів програми з коштів Держіннофонду України).

2. Обласний бюджет Обласний бюджет (витратна частина 20 Основного розділу „Охорона навколишнього середовища та ядерна безпека”; витратна частина бюджету з розділу „Екологічний фонд” (збір за забруднення навколишнього природного середовища).

3. Бюджет міста (у витратній частині бюджету міста за розділами аналогічними в бюджеті області треба передбачати фінансування заходів об’єктів з програми).

4. Інші джерела – фінансування проектів програми за рахунок коштів підприємств.

За джерелами фінансування перелік природоохоронних заходів Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинська можна умовно поділити на дві групи заходів, а саме:

група 1 – заходи, що підлягають фінансуванню за рахунок коштів підприємств;

група 2 – заходи, що підлягають фінансуванню за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

VII.Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Замовником Програми є управління охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради. Відповідальний за виконання заходів Програми – управління охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради.

Виконавці заходів Програми щомісячно та щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають Відповідальному за виконання заходів Програми результати її виконання, з метою координації забезпечення виконання Програми в установлені терміни, досягнення передбачених показників, використання залучених ресурсів за призначенням.

Секретар міської ради О.В. Рукавішнікова

Додаток №1

до Програми виходу з екологічної

кризи м. Дніпродзержинськ

на 2011-2015 роки

Паспорт

Програми виходу з екологічної кризи м.Дніпродзержинськ

на 2011 – 2015 роки

1. Назва: Програма виходу з екологічної кризи м.Дніпродзержинськ

на 2011–2015 роки (далі – Програма).

2. Підстава для розроблення: Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.06.20110 №Р-253/0/3-10 «Про хід виконання заходів Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007–2015 роки».

3. Регіональний замовник Програми або координатор: Дніпродзержинська міська рада.

4.Співзамовники програми: відсутні.

5. Відповідальний за виконання: Управління охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради.

6. Мета: Головна мета Програми – створення умов для екологічної безпеки в місті Дніпродзержинськ на підставі покращення якості життя і навколишнього середовища, створення позитивного іміджу та розвитку міста.

7. Початок: 2011 рік, закінчення: 2015 рік.

8. Етапи виконання: 2011–2015 роки.

9. Загальні обсяги фінансування: кошти державного бюджету у сумі, визначеній розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 серпня

2010 року №1628-р «Про заходи щодо забезпечення екологічної безпеки м.Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення міста» (можливі уточнення), кошти обласного бюджету, кошти місцевого бюджету (щорічно уточнюються), власні кошти підприємств (щорічно уточнюються).

10. Очікувані результати виконання програми при реалізації запропонованих заходів у 2011–2015 роках:

- зниження обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря очікується 73 тис.тонн;

- зниження забору води р.Дніпро на 5,8 млн.м3/рік;

- зменшення обсягів скидів стічної води на 42 тис.м3/рік;

- зменшення скидів забруднюючих речовин – 65,9 т/рік,

- площа захисту від підтоплення – 23 га;

- площа рекультивованих земель – 8 га.

Детальний опис наведено у Додатках 1 та 2 до Програми.

11. Координація та контроль за виконанням: Управління охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради. Строки проведення звітності: щомісячно, щоквартально, щорічно. Щорічне звітування на сесії Дніпродзержинської міської ради.

Секретар міської ради О.В. Рукавішнікова

Додаток №2

до Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинськ

на 2011–2015 роки

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинськ на 2011-2015 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Зміст заходів Програми з виконання завдання Відповіда

льні за виконання Строки виконання Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн.

Очікуваний результат виконання заходу,

у тому числі за роками виконання

Усього Обсяг фінансування 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

1.Заходи щодо нормалізації радіаційного стану в місті

1.1 Дезактивація та здійснення протирадіаційних заходів на території міста Виконком міської ради 2011

2012 Загальний обсяг, у т.ч. 500 500 Поліпшення

радіаційного стану

Державний бюджет 500 500

1.2. Проведення радіаційного обстеження території міста та часткова дезактивація Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 200 100 100 Вимірюван

ня рівня радіаційного забруднення в дошкільних закладах та середніх загальноосвітніх школах

Місцеві бюджети 200 100 100

1.3. Здійснення профілактичних заходів

із запобігання

негативному впливу

радіаційного та хімічного забруднення навколишнього природного середовища на дітей м.Дніпродзержинська, селищ Таромське, Сухачівка та Карнаухівка Виконком міської ради 2011

2012 Загальний обсяг, у т.ч. 1600 1000

600 Проведення біопрофілактичних заходів із застосуван

ням вітчизняних пектиновсмисних препаратів з метою суттєвого зниження накопичення в організмі дітей важких металів та радіонуклід

дів

Державний бюджет

1600 1000 600

Всього по розділу 1: Загальний обсяг, у т.ч. 2300 1500 700 100

Державний бюджет 2100 1500 600

Обласний бюдждет

Місцевий бюджет 200 100 100

2. Заходи щодо поліпшення якості атмосферно

го повітря 2.1. Забезпечення функціонування системи моніторингу навколишнього середовища Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч.

492,226 100,226 98 98 98 98 Збір та оперативне передання даних про стан навколишнього природ

ного середовища, вплив гідрометеорологічних параметрів

Місцеві бюджети

492,226 100,226 98 98 98 98

2.2 Забезпечення широкого доступу щодо інформації про екологічну ситуацію в місті Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 508,800 108,800

100 100 100 100 Підвищен

ня рівня екологічної свідомості

Місцеві бюджети 508,800 108,800 100 100 100 100

2.3. Створення системи комплексного екологічного моніторингу міста Дніпродзержинськ, селищ Таромське, Сухачівка та території зони впливу хвостосховищ Виконком міської ради 2011

2012 Загальний обсяг, у т.ч. 2900 1700 1200 Оперативний контроль за станом навколиш

нього природного середовища

Державний бюджет 2900 1700 1200

2.4. Впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, зміцнення матеріально-технічної бази та проведення аналізу оперативної інформації Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 485 97 97 97 97 97

Систематичне та оперативне інформування про стан навколишньо

го середовища

Місцеві бюджети 485 97 97 97 97 97

Всього по розділу 2: Загальний обсяг, у т.ч. 4386,026 2006,026 1495 295 295 295

Державний бюджет 2900 1700 1200

Обласний бюджет

Місцевий бюджет 1486,026 306,026 295 295 295 295

3. Заходи щодо поліпшення якості поверхневих та підземних вод 3.1. Розчищення прорізі лівобережного каналу до Голубого озера Виконком міської ради 2011

2013 Загальний обсяг, у т.ч. 4827,475 1881,838 1472,819 1472,818 Довжина ділянки розчистки каналу-2951м, глибина-4м, збільшення площі акваторії

Місцеві бюджети 4827,475 1881,838 1472,819 1472,818

3.2. Проведення заходів щодо поліпшення стану лівобережного каналу Виконком міської ради 2011

2011 Загальний обсяг, у т.ч. 95,0 95,0 Поліпшення дренуючої здатності каналу

Місцеві бюджети 95,0 95,0

3.3. Будівництво траси каналізаційних колекторів від КНС-2А до правобережних очисних споруд на території м.Дніпродзержинська (техніко-економічний розрахунок) Управління капітального будівництва міської ради 2011

2011 Загальний обсяг, у т.ч. 297,702 297,702 Попереджен

ня забруднення водних об’єктів забруднюючими речовинами

Місцеві бюджети 297,702 297,702

3. 4. Створення водоохоронної зони р.Дніпро в межах м.Дніпродзержинська

Виконком міської ради 2011

2013 Загальний обсяг, у т.ч. 125 90 35 Винесення в натуру меж водоохоронної зони р.Дніпро

Місцеві бюджети 125 90 35

3.5 Роботи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану дренажного каналу Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 100 100 Очищення русла від повалених дерев, сміття, очищення берегів та попередження підтоплення терторії міста

Місцеві бюджети

100 100

3.6. Розробка проекту «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р.Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул.Набережна» Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 150 150 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічно

го режиму, санітарного стану та благоустрою р.Дніпро

Місцеві бюджети 150 150

3.7. Виконання робіт згідно робочого проекту

«Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р.Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул.Набережна» Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 5000 2000 2000 1000 Зменшення забруднення р.Дніпро

Місцеві бюджети 5000 2000 2000 1000

Всього по розділу 3: Загальний обсяг, у т.ч. 10595,177 4514,54 3507,819 2572,818

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет 10595,177 4514,54 3507,819 2572,818

4. Заходи щодо утилізації відходів та очищення території міста 4.1. Придбання механізмів спеціального призначення для санітарної очистки міста Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 3340 3340 Санітарна очистка міста

Обласний бюджет 3000 3000

Місцеві бюджети 340 340

4.2.Придбання обладнання для збору твердих побутових відходів Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 450 90 90 90 90 90 Забезпечення санітарного стану під час збирання ТПВ

Місцеві бюджети 450 90 90 90 90 90

4.3. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 1250 250 250 250 250 250 проведення заходів з ліквідації стихійних звалищ на територіях Дніпровсько

го, Заводського, Баглійського районів міста

Місцеві бюджети 1250 250 250 250 250 250

4.4. Видалення, знешкодження і захоронення відходів (послуги з екологічної очистки міста: парків, скверів, площ, місць загального користування) Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 1172,222 172,222 250 250 250 250 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території міста

Місцеві бюджети 1172,222 172,222

250 250 250 250

4.5. Рекультивація шламонакопичувача у балці Ясинова

ДП «Екоантилід» Виконком міської ради

2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 25333,259 4750 5145,814 5145,814 5145,815 5145,815 Рекультивація та поетапна ліквідація екологічно небезпечного об’єкта

Державний бюджет 25333,259 4750 5145,814 5145,814 5145,815 5145,815

Всего по разделу 4: Загальний обсяг, у т.ч. 31545,48 8602,222 5735,814 5735,814 5735,815 5735,815

Державний бюджет 25333,259 4750 5145,814 5145,814 5145,815 5145,815

Обласний бюджет 3000 3000

Місцевий бюджет 3212,222 852,222 590 590 590 590

5. Заходи з озеленення міста та збереження зелених насаджень 5.1. Роботи з озеленення міста

Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 880,576 280,576 150 150 150 150 Збільшення чисельності зелених насаджень

Місцеві бюджети 880,576 280,576 150 150 150 150

5.2. Заходи по догляду за новоствореними зеленими насадженнями

Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 706,300 146,300 140 140 140 140 Збереження зелених насаджень

Місцеві бюджети 706,300 146,300 140 140 140 140

5.3. Розроблення наукового обґрунтування щодо доцільності розширення парку - пам’ятки садово – паркового мистецтва

КП«Дніпродзержинський парк культури та відпочинку» Виконком міської ради 2011

2011 Загальний обсяг, у т.ч. 30 30 Збільшення території парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва на

2 га

Місцеві бюджети 30 30

Всього по розділу 5: Загальний обсяг, у т.ч. 1616,876 456,876 290 290 290 290

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет 1616,876 456,876 290 290 290 290

6. Заходи з охорони та раціонально

го використання земель, природних та тваринних ресурсів землі 6.1. Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо) Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 418,095 58,095 90 90 90 90 Проведення заходів з метою недопущення браконьєр

ства

Місцеві бюджети 418,095 58,095

90 90 90 90

6.2. Ліквідація лісових та степових пожеж та їх наслідків Дніпродзер

жин

ський лісгосп 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 460 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 Проведен

ня заходів з ліквідації наслідків лісових пожеж

Місцеві бюджети 460 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0

6.3. Ліквідація наслідків буревіїв, сніголамів, вітровалів Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 1450,60 290,60 290 290 290 290 Ліквідація та попередження аварійних ситуацій

Місцеві бюджети 1450,60 290,60 290 290 290 290

Всього по розділу 6: Загальний обсяг, у т.ч. 2328,695 440,695 472 472 472 472

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

2328,695 440,695 472 472 472 472

7. Заходи щодо запобігання підтоплення міста 7.1. Розчищення р.Коноплянка з виконанням робіт для недопущення підтоплення хвостосховищ Виконком міської ради 2011

2013

Загальний обсяг, у т.ч. 7700 3000 1700 3000 Запобіган

ня підтоплен

ня території міста

Місцеві бюджети 7700 3000 1700 3000

7.2.Ліквідація наслідків підтоплення сел.Карнаухівка Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 3600 2000 500 1100 площа захисту від підтоплен

ня -23,1 га;

Місцеві бюджети 3600 2000 500 1100

Всього по розділу 7: Загальний обсяг, у т.ч. 11300 5000 2200 4100

Державний бюджет

Обласний бюджет - -

Місцевий бюджет

11300 5000 2200 4100

8. Наука, інформація, екологічна освіта, організація праці 8.1. Придбання реактивів, хімікатів, спеціального посуду (для природоохоронних організацій міста)

Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 457 97 90 90 90 90 Забезпечення контролю за станом навколишньо

го природного середовища

Місцеві бюджети 457 97 90 90 90 90

8.2. Організація та здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних служб. Проведення конференцій, семінарів з екологічної тематики

Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 450 90 90 90 90 90 Формування екологічного світогляду, підвищення кваліфікації

Місцеві бюджети 450 90 90 90 90 90

8.3. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, інформування населення про стан навколишнього природного середовища за допомогою ЗМІ

Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 430 70 90 90 90 90 Поліпшення екологічного стану міста

Місцеві бюджети 430 70 90 90 90 90

8.4. Розробка екологічного паспорту м.Дніпродзержинська Виконком міської ради 2011

2011 Загальний обсяг, у т.ч. 90 90 Інформування про стан навколишньо

го природно

го середови

ща та екологічна освіта громадян

Місцеві бюджети 90 90

8.5. Проведення заходів «День довкілля» Виконком міської ради 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 150 30 30 30 30 30 Приведен

ня в належний стан прибреж

них зон водоймищ міста, вивезення сміття.

Місцеві бюджети 150 30 30 30 30 30

8.6 Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища Виконком міської ради 2011-2015 Загальний обсяг, у т.ч. 450 90 90 90 90 90 Підвищення рівня екологічної свідомості, проведення екологічних акцій та пропаганда охорони навколишньо

го середовища, інформування про стан довкілля

Місцеві бюджети

450 90 90 90 90 90

8.7. Проектні розроблення, що охоплюють зазначені у переліку природоохоронні заходи (проведення екологічних експертиз) Виконком міської ради 2011-2015 Загальний обсяг, у т.ч. 200,800 200,800 Поліпшення екологічного стану

Місцеві бюджети

200,800 200,800

Всього по розділу 8: Загальний обсяг, у т.ч.

2227,8 577,8 480 390 390 390

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет 2227,8 577,8 480 390 390 390

Всього по додатку №2 Загальний обсяг, у т.ч. 66300,054 18098,159 17680,633 12055,632 11282,815 7182,815

Державний бюджет 30333,258 7950 6945,814 5145,814 5145,815 5145,815

Обласний бюджет 3000 3000

Місцевий бюджет 32966,796 7148,159 10734,819 6909,818 6137 2037

*- до орієнтовного обсягу фінансування на 2011 рік не включено кредиторську заборгованість за 2010 рік у сумі 1204,552 тис.грн, яка виникла по факту виконання заходів Програми виходу з екологічної кризи міста Дніпродзержинськ на 2006-2010 рік, затвердженою рішенням Дніпродзержинської міської ради від 10.11.2005 №620-20/IV (зі змінами).

Секретар міської ради О.В. Рукавішнікова

Додаток №3

до Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинськ

на 2011–2015 роки

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинськ на 2011-215 роки, які виконуються промисловими підприємствами міста

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Зміст заходів Програми з виконання завдання Відповіда

льні за виконання Строки виконання Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн.

Очікуваний результат виконання заходу,

у тому числі за роками виконання

Усього Обсяг фінансування 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.

2. Заходи щодо поліпшення якості атмосферного повітря 2.1. Реконструкція агловиробництва з виводом застарілого обладнання ВАТ «Дніпровсь

кий металургій

ний комбінат ім. Ф.Е. Дезржинсько

го» 2008

2012 Загальний обсяг, у т.ч.

228800

використання коштів щороку уточнюється Зниження викидів забруднюючих речовин

72627,3 т/рік

Інші

джерела 228800 використання коштів щороку уточнюється

2.2. Вивід з експлуатації 6 груп нагрівальних колодязів

новопрокатного цеху ВАТ «Дніпровський металургій

ний комбінат ім. Ф.Е. Дезржинсько

го»

2010

2011 Загальний обсяг, у т.ч. 2000

використання коштів щороку уточнюється Зниження викидів забруднюючих речовин

277,9 т/рік

Інші

джерела

2000

використання коштів щороку уточнюється

2.3. Розробка проекту організації санітарно-захисної зони комбінату ВАТ «Дніпровський металургій

ний комбінат ім. Ф.Е. Дезржинсько

го» 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 3000 використання коштів щороку уточнюється Забезпечення екологічної безпеки

Інші

джерела

3000 використання коштів щороку уточнюється

2.4 Розробка та впровадження системи екологічного моніторингу на підприємстві ВАТ «Дніпродзержинський коксохіміч

ний завод» 2007

2011 Загальний обсяг, у т.ч. Посилення контролю за станом забруднення довкілля

Інші

джерела

2.5. Модернізація ущільнення дверного господарства коксових печей та газовідвідної арматури ВАТ «Дніпродзержинський коксохіміч

ний завод» 2011 2012 Загальний обсяг, у т.ч.

500 використання коштів щороку уточнюється Зниження викидів в атмосферу на

5 тн/рік

Інші

джерела

500

використання коштів щороку уточнюється

2.6 .Будівництво конденсаційного турбогенератора ВАТ

«Баглійкокс» 2007

2012

Загальний обсяг, у т.ч. 35514 використання коштів щороку уточнюється Утилізація коксового газу

Інші

джерела 35514 використання коштів щороку уточнюється

2.7. Установка дихальних клапанів на джерелах №326,327 цеху уловлювання (бензольне відділення) ВАТ

«Баглійкокс» 2011

2011 Загальний обсяг, у т.ч. 5,278 використання коштів щороку уточнюється Зниження викидів в атмосферу на 4,4888 т/рік

Інші

джерела

5,278 використання коштів щороку уточнюється

2.8. Будівництво установки нейтралізації кислої смолки ректифікації цеху уловлювання (відділення ректифікації) ВАТ

«Баглійкокс» 2011

2011 Загальний обсяг, у т.ч. 417,884 використання коштів щороку уточнюється Зниження викидів в атмосферу на 0,02723 т/рік

Інші

джерела

417,884 використання коштів щороку уточнюється

2.9. Розробка та впровадження системи екологічного моніторингу на підприємстві ВАТ

«Баглійкокс» 2007

2011 Загальний обсяг, у т.ч. Посилення контролю за станом забруднен

ням довкілля

Інші

джерела

2.10. Переоснащення метизної дільниці Українське товариство глухих Дніпродзержинське учбово-виробниче підприємство 2010

2011 Загальний обсяг, у т.ч. 83 83 Зниження викидів сірчаної кислоти та кислотовміс-них відходів

Інші джерела 83 83

Всього по розділу 2: Загальний обсяг, у т.ч. 270320,2 Щорічно уточнюється

Інші джерела

270320,2 Щорічно уточнюється

3. Заходи щодо поліпшення якості поверхневих та підземних вод

3.1. Очищення ставка-освітлювача від шламу

ВАТ «Дніпровсь

кий металургій

ний комбінат ім. Ф.Е. Дезржинськ

го»

щорічно Загальний обсяг, у т.ч. 3310,0 662,0 662,0 662,0 662,0 662,0 Дотримання нормативу ГДС по вмісту завислих речовин 5,1 мг/дм3, заліза -0,3 мг/дм3 на скиді з біоставка в р.Дніпро. Зменшення скиду завислих речовин на 55,9 тон/рік, заліза загального – 9,9 тон/рік

Інші джерела 3310,0 662,0 662,0 662,0 662,0 662,0

3.2. Переведення шиберів гарячого дуття ДП №8 з водяного на випаровування ВАТ «Дніпровсь

кий металургій

ний комбінат ім. Ф.Е. Дезржинсько

го»

2010

2011 Загальний обсяг, у т.ч. 2700 використання коштів щороку уточнюється Зниження забору свіжої технічної води з р.Дніпро на 2,8 млн. м3/рік

Інші джерел а

2700 використання коштів щороку уточнюється

3.3 Заходи спрямовані на зменшення кількості забруднюючих речовин

ВАТ «Дніпро

АЗОТ»

3.3.1. Відновлення пропускної здатності головної труби пластового трубчастого дренажу майданчика цеху «Карбамід – 1» та розроблення проектної документації ВАТ «Дніпро

АЗОТ» 2011

2012 Загальний обсяг, у т.ч. 300,0 використання коштів щороку уточнюється Зменшення кількості забруднюючих речовин (сульфати-20 т/рік, хлор - 14 т/рік, нітрати – 3,8 т/рік) у стічних водах випуску «Точка №1» за рахунок зменшення вимивання цих речовин із грунту , а також зменшення рівня грунтових вод

Інші джерела

300,0 використання коштів щороку уточнюється

3.3.2. Переобладнання вузлу наливу соляної кислоти під самовивіз ВАТ «Дніпро

АЗОТ» 2011

2014 Загальний обсяг, у т.ч. 210,0 використання коштів щороку уточнюється

Зменшення кількості скиду хлоридів на 5т/рік у випуск «3- промзливовий» за рахунок зменшення кількості промивних вод

Інші джерела

210,0 використання коштів щороку уточнюється

3.4. Заходи спрямовані на запобігання несанкціонованого скиду забруднюючих речовин ВАТ «Дніпро

АЗОТ»

3.4.1. Заміна випарного апарату в зборі зі гріючою камерою на ділянці випарки цеху соди каустичної ВАТ «Дніпро

АЗОТ» 2011

2012 Загальний обсяг, у т.ч. 3050,0 використання коштів щороку уточнюється Зменшення кількості скиду хлоридів на 10т/рік у випуск «Новий» за рахунок включення незапланованих зупинок обладнання

Інші джерела 3050,0 використання коштів щороку уточнюється

3.4.2. Заміна конденсатора аміаку в цеху рідкого хлору та соляної кислоти ВАТ «Дніпро

АЗОТ» 2011

2013 Загальний обсяг, у т.ч.

400,0 використання коштів щороку уточнюється Зменшення кількості азотовмстовних речовин на 100 кг/рік у випуск

«3-й промзливовий» за рахунок виключен

ня забруднен

ня зворотних вод

Інші джерела 400,0 використання коштів щороку уточнюється

3.4. 3. Відновлення хімзахисту піддону на вузлі наливу гіпохлориду натрію ВАТ «Дніпро

АЗОТ» 2011

2013 Загальний обсяг, у т.ч.

72,0

використання коштів щороку уточнюється Зменшення кількості скиду хлоридів на 15 т/рік у випуску «3 промзливовий» за рахунок виключен

ня потраплян

ня у промзливо

ву каналізацію

Інші джерела 72,0

використання коштів щороку уточнюється

3.5. Заміна технологічної схеми хімводопідготовки у цеху синтезу аміаку

№1-Б та ТЕЦ ВАТ «Дніпро

АЗОТ» 2010

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 39000 використання коштів щороку уточнюється Досягнення нормативу ГДС по сульфатах у випуску «Новий», зменшення утворення кількості шламу хімводо-

підготовки

Інші джерела 39000 використання коштів щороку уточнюється

3.6 .Реконструкція майданчику збору води після апаратів повітряного охолодження у корп. 991 цеху переробки аміаку

ВАТ «Дніпро

АЗОТ» 2011

2011 Загальний обсяг, у т.ч. 60 використання коштів щороку уточнюється Зниження на 1,0 тн/рік скиду азотовмісних речовин

Інші джерела 60 використання коштів щороку уточнюється

3.7. Будівництво піддонів навколо сховищ каустику, електроплугів, розсолу та під естакадою зливу залізничних цистерн у цеху соди каустичної ВАТ «Дніпро

АЗОТ» 2012

2013 Загальний обсяг, у т.ч. 450 використання коштів щороку уточнюється Запобіган

ня попадання забруднюючих речовин у підземні та стічні води

Інші джерела 450 використання коштів щороку уточнюється

3.8. Удосконалення технологічної схеми естакади наливу аміачної води у цеху переробки аміаку ВАТ «Дніпро

АЗОТ»

2011

2012 Загальний обсяг, у т.ч. 1650 використання коштів щороку уточнюється Зниження на 2,0т/рік скиду азотовмісних речовин

Інші джерела 1650 використання коштів щороку уточнюється

3.9. Органіганізація упорядкованого випуску зворотних вод ВАТ «ДніпроАЗОТ» з передбаченням локальних очисних споруд ВАТ «Дніпро

АЗОТ» Загальний обсяг, у т.ч.

Інші джерела

3.10. Утримання шламонакопичувача у б.Ясиновій в екологічно безпечному стані ДП «Екоантилід» 2011

2015 Загальний обсяг, у т.ч. 8145 1629 1629 1629 1629 1629 Попередження прориву греблі шламонакопичувача б.Ясинова

Інші джерела

8145 1629 1629 1629 1629 1629

Всього по розділу 3: Загальний обсяг, у т.ч. 59347 Щорічно уточнюється

Інші джерела 59347 Щорічно уточнюється

4. Заходи щодо утилізації відходів та очищення території міста 4.1. Розширення номенклатури відходів, які подаються на установку утилізації відходів основних технологічних виробництв шляхом їх переробки та присаджування в шихту ВАТ «Баглійкокс» 2012

2012 Загальний обсяг, у т.ч. 36 використання коштів щороку уточнюється

Утилізація на підприємстві відходів допоміжного виробництва у кількості

1200 т/рік

Інші джерела

36 використання коштів щороку уточнюється

4.2. Розробка проектної документації по реконструкції шламонакопичувача сольових відходів з метою використання його під складування відходів 4 класу небезпеки ВАТ «Дніпро

АЗОТ» 2011

2012 Загальний обсяг, у т.ч.

205

використання коштів щороку уточнюється Забезпечення безаварійної роботи підприємства у разі неможливості передавати відходи 4 класу небезпеки спеціалізова

ним організаціям

Інші джерела

205

використання коштів щороку уточнюється

4.3. Розробка основних технічних рішень щодо зниження рівня дзеркала води в золошламонакопичувачі балки Розсоловата ВАТ «Дніпро

АЗОТ» 2011

2012 Загальний обсяг, у т.ч. 105,0 використання коштів щороку уточнюється Перший етап робіт, пов'язаний з рекультивацію золошламонакопичувача балки Розсоловата

Інші джерела

105,0 використання коштів щороку уточнюється

Всего по разделу 4: Загальний обсяг, у т.ч. 346 Щорічно уточнюється

Інші джерела 346 Щорічно уточнюється

Всього по додатку №3 Загальний обсяг, у т.ч. 330013,2 щороку уточнюється

Інші джерела

330013,2 щороку уточнюється

Секретар міської ради О.В. Рукавішнікова

Додаток №4

до Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинськ

на 2011–2015 роки

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинськ на 2011-215 роки, які заплановано до виконання промисловими підприємствами міста у попередні роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Зміст заходів Програми з виконання завдання Відповідальні за виконання Строки виконання Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн.

Очікуваний результат виконання заходу,

у тому числі за роками виконання

Усього Обсяг фінансування 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.

2. Заходи щодо поліпшення якості атмосферного повітря 2.1. Введення нової аглофабрики та поетапний вивід аглофабрики №2 ВАТ «Дніпровсь

кий металургій

ний комбінат ім. Ф.Е. Дезржинсько

го»» 2009

2010 Загальний обсяг, у т.ч. 485600 використання коштів щороку уточнюється Зниження річних викидів в атмосферу на 69512 тонн

Інші джерел а 485600 використання коштів щороку уточнюється

2.2 Розробка та впровадження системи екологічного моніторингу на підприємстві ВАТ «Дніпровсь

кий металургій

ний комбінат ім. Ф.Е. Дезржинського»

2007 2010 Загальний обсяг, у т.ч. 1500

використання коштів щороку уточнюється Впровадження контролю за станом забруднення довкілля

Інші джерел а 1500

використання коштів щороку уточнюється

2.3. Модернізація електрофільтру №1 вогнетривно – вапняного цеху ВАТ «Дніпровський металургій

ний комбінат ім. Ф.Е. Дезржинського» 2009

2009 Загальний обсяг, у т.ч. 2900 використання коштів щороку уточнюється Зниження викидів забруднюючих речовин

50,5 т/рік

Інші джерел а 2900 використання коштів щороку уточнюється

2.4. Зменшення викидів оксидів азоту, оксиду вуглецю та діоксинів сірки за рахунок реконструкції сортопрокатного цеху, стан «350» (спорудження нових нагрівальних пічок) ВАТ «Дніпровський металургій

ний комбінат ім. Ф.Е. Дезржинського» 2008 2010 Загальний обсяг, у т.ч. 3000 використання коштів щороку уточнюється Зниження викидів забруднюючих речовин

47,3 т/рік

Інші джерел а 3000 використання коштів щороку уточнюється

2.5. Впровадження системи азотоподавлення викидів від міксерного відділення киснево-конвекторного цеху ВАТ «Дніпровський металургій

ний комбінат ім. Ф.Е. Дезржинського» 2004

2006 Загальний обсяг, у т.ч. 120 використання коштів щороку уточнюється Зниження викидів в атмосферу на 20 т/рік

Інші джерел а 120 використання коштів щороку уточнюється

2.6. Будівництво цеху очищення коксового газу від сірководню

ВВАТ «Дніпродзержинський коксохіміч

ний завод»

2000

2003 Загальний обсяг, у т.ч. 60600,0 використання коштів щороку уточнюється Зниження викидів в атмосферу на 2700 т/рік

Інші джерел а 60600,0 використання коштів щороку уточнюється

2.7. Встановлення системи обезпилення загрузки навального цементу в залізничні вагони ПАТ «Хайдель

берг-

Цемент» Україна 2006

2007 Загальний обсяг, у т.ч. 4000 використання коштів щороку уточнюється Зниження викидів в атмосферу

Інші джерел а 4000 використання коштів щороку уточнюється

Всього по розділу 2: Загальний обсяг, у т.ч. 557720 Щорічно уточнюється

Інші джерела 557720 Щорічно уточнюється

3. Заходи щодо поліпшення якості поверхневих та підземних вод 3.1. Спорудження оборотного циклу в комплексі з реконструкцією сортопрокатного цеху, стан «350» ВАТ «Дніпровсь

кий металургій

ний комбінат ім. Ф.Е. Дезржинського» 2007

2009

Загальний обсяг, у т.ч. 40000 використання коштів щороку уточнюється Зниження забору свіжої технічної води з р.Дніпро

на 2,5-3,0 млн.м3 /рік

Інші джерела 40000 використання коштів щороку уточнюється

3.2. Реконструкція водо підготовчої установки (ВПУ) ВАТ «Баглійкокс» 2006 2009 Загальний обсяг, у т.ч. 41257 використання коштів щороку уточнюється Зниження кількості стічної води на

42 тис. м3/рік, зменшення кількості забруднюючих речовин у стічній воді на 30 т/рік

Інші джерела

41257 використання коштів щороку уточнюється

Всього по розділу 3: Загальний обсяг, у т.ч. 81257 Щорічно уточнюється

Інші джерела 81257 Щорічно уточнюється

4. Заходи щодо утилізації відходів та очищення території міста 4.1 Будівництво під’їзної залізничної колії від АК «Демос» до станції «Правда» Придніпровської залізниці з примиканням до існуючої залізничної колії № 15 та вагової ТОВ фірма «Блок ЛТД» 2008

2009 Загальний обсяг, у т.ч. 3000 використання коштів щороку уточнюється

Зменшення обсягів відходів металургійно

го та хімічного виробництва

Інші джерела 3000 використання коштів щороку уточнюється

Всього по розділу 4: Загальний обсяг, у т.ч. 3000 Щорічно уточнюється

Інші джерела

3000 Щорічно уточнюється

Всього по додатку №4 Загальний обсяг, у т.ч. 641977 щороку уточнюється

Інші джерела

641977 щороку уточнюється

Секретар міської ради О.В. Рукавішнікова

Додаток №5

до Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинськ

на 2011–2015 роки

Показники оцінки ефективності виконання

Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинська на 2011-2015 р.р.

I. Кількісні показники виконання Програми

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Кількісні показники виконання Програми

Найменування показника Одиниця виміру Всього по програмі

1. Заходи щодо поліпшення якості атмосферного повітря Зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у т. числі: т/рік 72914,72

ВАТ «ДМКД» 72905,2

ВАТ «ДКХЗ» 5

ВАТ «Баглійкокс» 4,52

Утилізація коксового газу

ВАТ «Баглійкокс» % 100 (після завершення будівництва)

Викиди в атмосферу ПАТ «Хайдельберг-Цемент» Динаміка зниження

Викиди сірчаної кислоти та кислотовмісних відходів (Українське товариство глухих Дніпродзержинське УВП) Динаміка зниження

2. Заходи щодо поліпшення якості поверхневих та підземних вод Поліпшення якості поверхневих вод:

збільшення площі акваторії Голубого озера-лівобережного каналу га 3,82

Розчистка каналу м 2951

Винесення в натуру меж водоохоронної зони р.Дніпро км 11,4

По ВАТ «ДМКД»:

Дотримання нормативу ГДС по вмісту завислих речовин на скиді з біоставка в р.Дніпро. мг/дм3 5,1

Дотримання нормативу ГДС по вмісту завислих речовин заліза на скиді з біоставка в р.Дніпро мг/дм3 0,3

Зменшення скиду завислих речовин тонн/рік 55,9

Зменшення скиду заліза загального тонн/рік 9,9

Зниження забору свіжої технічної води з р.Дніпро

(ВАТ «ДМКД») млн.м3/рік 2,8

Досягнення нормативу ГДС по сульфатах у випуску «Новий», зменшення утворення кількості шламу хімводопідготовки мг/дм3 Нормативи ГДС

Попередження прориву греблі шламонакопичувача б.Ясинова ,Запобігання екологічній катастрофі

Очищення русла дренажного каналу Відсутність забруднення

Зменьшення забруднення р.Дніпро за рахунок вдосконалення очисних споруд Динаміка зниження

3. Заходи щодо утилізації відходів та очищення території міста Утилізація на ВАТ «Баглійкокс» відходів допоміжного виробництва

т/рік 1200

Ліквідація шламонакопичувача в б.Ясинова 100% (поетапно)

4. Заходи з озеленення міста та збереження зелених насаджень Збільшення парку «Дніпродзержинський парк культури та відпочинку» га 2

5. Заходи з охорони та раціонального використання земель, природних та тваринних ресурсів землі Патрулювання та запобігання браконьєрству га 85

6. Заходи щодо запобігання підтоплення міста Ліквідація наслідків підтоплення с.Карнаухівка га 23,1

Відведення поверхневого стоку з території га 61

Зниження рівня грунтових вод м 2

Протиерозійні заходи га 2,9

Підтоплення міста Мінімізація

Секретар міської ради О.В. Рукавішнікова

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Это не программа. Это даже не документ.

Работа по ОБЖ пятиклассника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

спасибо

цифры, правда, трудно понять из-за сбивок таблицы, но за неимением лучшего...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я все-равно не понимаю, почему Голос природы отказался дать официальное заявление об этой программе до сессии? Тем более, я бы обеспечил его озвучку в зале.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

я что-то не понимаю

это на какой период программы?

вот например:

3.2. Реконструкція водо підготовчої установки (ВПУ) ВАТ «Баглійкокс» 2006 2009

2006 2009 - это годы что ль?

----

поняла....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я все-равно не понимаю, почему Голос природы отказался дать официальное заявление об этой программе до сессии? Тем более, я бы обеспечил его озвучку в зале.

Я разговаривал на эту тему с Колишевским.

У него есть свое мнение и причины, и он обещал озвучить их на форуме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Тапкая же голимая муть, как и предыдущая невыполненая прграмма. Пустая декларация, которая останется на бумаге, ибо непонятно, кто будет отвечать за невыполнение и как.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Тайны аудита. Что показало исследование Программы выхода Запорожья из экологического кризиса

http://operkor.wordpress.com/2010/08/02/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вот и я говорю: программы пишутся, пилотные проекты взлетают, деньги из госбюджета выделяются. Куда? На колючую проволоку и будки для охраны хвостохранилищ, где уже давно нечего украсть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Валентин, а если серьезно?

Сказать это не программа, а черте что" может и первоклассник, не вникая ни во что

Кто-то подготовил анализ этой программы?

Предыдущих программ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Валентин, а если серьезно?

Сказать это не программа, а черте что" может и первоклассник, не вникая ни во что

Кто-то подготовил анализ этой программы?

Предыдущих программ...

Анализ чего? Сделано - не сделано? Это видно и без анализа. Анализ расходов? Подскажете, как получить данные?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А пробовали получить данные?

Насколько я вижу, то в этой программе использованы программы нескольких предприятий.

В бюджете прошлого года, наверное, закладывались какие-то суммы.

Были ли они выделены - можно узнать из отчета по выполнению бюджета 2010 года.

Может быть, для начала подойдут эти сравнения?

Наверное, есть и отчет о выполнении экологический программы прошлого года

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Людмила Сергеевна, Вы случаем в штат газеты "Кстати" не трудоустроились? Интересно, какие там условия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Людмила Сергеевна, Вы случаем в штат газеты "Кстати" не трудоустроились? Интересно, какие там условия.

Нет, золотце, не трудоустроилась

Можете составить протекцию?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Нет, золотце, не трудоустроилась

Можете составить протекцию?

Так якби міг, хіба б питав про умови?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да уж програмка веселенькая,под неё можно списать такое количество денег,что уму непостижимо,особенно умиляет "понижение радиационного фона",под эту фразу подметание дворниками пыли можно рассматривать как реальные мероприятия по "понижению"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Всем добрый день! С прошедшими и наступающими праздниками. Смотрю новая программа вызвала ряд негативных эмоций. Но кроме "уровень пятиклассника", "дерибан денег" и прочей риторики хотелось бы увидеть замечания по существу. Что касается не участия "Голоса природы" в разработке прграммы и контроля выполнения предыдущей то в данном случае уважаемый мною Евгений Сергеевич несколько лукавит о чем я поподробнее расскажу в ближайшее время, в связи с загруженностью не имею возможности вести долгую переписку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да уж програмка веселенькая,под неё можно списать такое количество денег,что уму непостижимо,особенно умиляет "понижение радиационного фона",под эту фразу подметание дворниками пыли можно рассматривать как реальные мероприятия по "понижению"

Можно списать или списывают?

А то мы как то напоминаем охотников, которые делят шкуру не убитого медведя

Три девицы под окном пряли пряжу вечерком

Кабы я была царица....

я б для батюшки-царя...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Всем добрый день! С прошедшими и наступающими праздниками. Смотрю новая программа вызвала ряд негативных эмоций. Но кроме "уровень пятиклассника", "дерибан денег" и прочей риторики хотелось бы увидеть замечания по существу. Что касается не участия "Голоса природы" в разработке прграммы и контроля выполнения предыдущей то в данном случае уважаемый мною Евгений Сергеевич несколько лукавит о чем я поподробнее расскажу в ближайшее время, в связи с загруженностью не имею возможности вести долгую переписку.

Здравствуйте, Андрей Вячеславович! Изучаю уже не первую невыполненную Программу и поэтому вижу, что нынешняя не шибко отличается от предыдущих касательно реалистичности содержания. С удовольствием опубликуем в "Событии" Ваше видение того, как этот документ будет реализовываться. Готов к встрече и общению в любое удобное Вам время.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Всем добрый день! С прошедшими и наступающими праздниками. Смотрю новая программа вызвала ряд негативных эмоций. Но кроме "уровень пятиклассника", "дерибан денег" и прочей риторики хотелось бы увидеть замечания по существу. Что касается не участия "Голоса природы" в разработке прграммы и контроля выполнения предыдущей то в данном случае уважаемый мною Евгений Сергеевич несколько лукавит о чем я поподробнее расскажу в ближайшее время, в связи с загруженностью не имею возможности вести долгую переписку.

Вы нам лучше расскажите, как так получилось, что Вы выдали "Баден-Бадену" справку о том, что на Елизаветовском котловане отсутствует водоохранная зона, нет водного паспорта и т.д.?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А пробовали получить данные?

Насколько я вижу, то в этой программе использованы программы нескольких предприятий.

В бюджете прошлого года, наверное, закладывались какие-то суммы.

Были ли они выделены - можно узнать из отчета по выполнению бюджета 2010 года.

Может быть, для начала подойдут эти сравнения?

Наверное, есть и отчет о выполнении экологический программы прошлого года

Я пробовал получить данные о финансировании прошлой программы и детальном отчете о выполненных мероприятиях. Более 80 млн. грн. госбюджета освоены на что?

Юрий Продан, тогда министр минтопэнерго, не ответил на десяток моих обращений от ГО "ДПС". Мне что нужно было с ним судиться в Киевском суде? Плевать они хотели на наши запросы, к сожалению.

А на местный координационный совет по выходу города из экологического кризиса меня вообще не пускали. Сейчас же вообще не слышно о его работе.

Вы нам лучше расскажите, как так получилось, что Вы выдали "Баден-Бадену" справку о том, что на Елизаветовском котловане отсутствует водоохранная зона, нет водного паспорта и т.д.?

Это странно, потому что мне лично на депутатской комиссии Андрей Можейко говорил, что не необходимости менять статус карьера на озеро, поскольку у любого водного объекта ЕСТЬ водоохранная зона.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...