Перейти к публикации

paparazzi

Пользователи
 • Публикации

  68
 • Зарегистрирован

 • Посещение

Репутация

1 Обычный

О paparazzi

 • Звание
  Ст. матрос
 1. Особлива інформація Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата виникнення 14.06.2013 Дата публікації 18.06.2013 15:33:14 Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Дніпровець" Юридична адреса* 51840, Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Курилівка, вул. Гагаріна, 6 Керівник* Шпіньов Олексій Станіславович - Голова Правління. Тел: 499-38-41 E-mail* * Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВЕЦЬ" 1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30593910 1.4. Місцезнаходження емітента: 51840, Дніпропетровська обл., Петрикiвський р-н., смт Курилiвка, вул. Гагарiна, 6 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0444993841, 0444993842 1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@dniprovets.com 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.stockmarket.gov.ua 1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 2. Текст повідомлення 2.1. На Загальних зборах акціонерів (протокол №1 від 14.06.2013 р.) прийнято рішення про обрання Наглядової ради Товариства з числа акціонерів. Члени Наглядової ради: 1) ТОВ «ТЕКС» в особі генерального директора Савіна Юрія Миколайовича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0%. Обіймав посади: директор, генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 2) Гоменюк Валентина Сергіївна (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0%. Обіймала посади: інспектор відділу кадрів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 3) Кухарчук Олександр Володимирович (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0%. Обіймав посади: технічний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 4) Плантус Віорел Іванович (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0%. Обіймав посади: головний інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 5) Смітько Михайло Олександрович (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0%. Обіймав посади: інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Головою Наглядової ради обрано Савіна Юрія Миколайовича. 2.2. На засіданні Наглядової ради 14.06.2013 р. (протокол засідання Наглядової ради №1) обрано голову правління ПАТ «Дніпровець» - Шпіньова Олексія Станіславовича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0%. Обіймав посади: голова правління, заступник генерального директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 2.3. Затверджено склад Ревізійної комісії ПАТ "Дніпровець" (протокол Загальних зборів №1 від 14.06.2013р.). Члени Ревізійної комісії: 1) Клименко Валентина Миколаївна (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,05315%. Обіймала посади: інформація відсутня. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 2) Герман Юрій Володимирович (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,05315%. Обіймав посади: інформація відсутня. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 3) Біла Тетяна Іванівна (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,05315%. Обіймала посади: інформація відсутня. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Головою Ревізійної комісії обрано Клименко Валентину Миколаївну. 3. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правлiння Шпiньов Олексiй Станiславович Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента Повне найменування СIЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКЕ РИБОЛОВЕЦЬКЕ ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВЕЦЬ" Скорочене найменування (за наявності) ЗАТ "ДНIПРОВЕЦЬ" Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство Поштовий індекс 51840 Область, район Дніпропетровська Петрикiвський район Населений пункт смт Курилiвка Вулиця, будинок Гагарiна, 6 Інформація про державну реєстрацію емітента Серія і номер свідоцтва без серiї, номера Дата державної реєстрації 25.01.2000 Орган, що видав свідоцтво Петрикiвська районна державна адмiнiстрацiя Зареєстрований статутний капітал (грн.) 9846528 Сплачений статутний капітал (грн.) 9846528 Банки, що обслуговують емітента Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Вiддiлення "КРД" ПАТ "ВТБ БАНК" МФО банку 321767 Поточний рахунок 26009010322178 Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Рахунок в iноземнiй валютi вiдсутнiй МФО банку 0 Поточний рахунок 0 Основні види діяльності 03.12 Прiсноводне рибальство Ми робимо інформацію доступною Про агентство Новини Заходи Бази даних Послуги Web-сайти Підтримка Регулярна інформація (XML) Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці За 2012 р. на ЗАТ "ДНIПРОВЕЦЬ" заробiтна плата не нараховувалася та не виплачувалася, найманих працiвникiв не було. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Посада Голова правлiння Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шпiньов Олексiй Станiславович Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 2528419193 Рік народження** 0 Освіта** вища Стаж керівної роботи (років)** 15 Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ТЕКС"-заступник генерального директора. Основне мiсце роботи. Опис За 2012 р. заробiтна плата не нараховувалася та не виплачувалася. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 14.06.2013 Кворум зборів** 0 Опис Загальнi збори у 2012 р. не проводилися. У поточному 2013 р. вiдбудуться загальнi збори акцiонерiв 14.06.2013 р. о 12-00. _______________ Інформація про дивіденди За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0 Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0 Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 Дата виплати дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 Опис Дивiденди у 2012 р. не нараховувалися та не виплачувалися. Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27.12.2000 162/04/1/00 Днiпропетровське ТУ ДКЦПФР UA4000012140 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 9846528 9846528 9846528 100 Опис Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду* № з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного капіталу (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 0 29.04.2013 0 29.04.2013 0 0 0 _____________ * Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій. Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вказаних подiй у 2012 р. не було Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв не має Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй не було Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Основними аспектами облiкової полiтики пiдприємства у вiдповiдностi до Наказу «Про облiкову полiтику» є: - господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi; - нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом; - оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО; - величина сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Текст аудиторського висновку Аудиторська фiрма «РЕГIСТР» Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0439 вiд 26.01.01 р., продовжене рiшенням АПУ 04.11.2010р. №221/3 до 04.11.2015р. Адреса: м .Київ, Червоноармiйська, 84, оф.35, т.287-00-15 П/р 26004000172029 у ПуАТ «ФIДОБАНК» МФО 300175, Код 21647622 Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Керiвництву та акцiонерам ЗАТ “Днiпровець” Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Сiльськогосподарського риболовецького Закритого акцiонерного товариства “Днiпровець” м. Київ 29 квiтня 2013р. Незалежною аудиторською фiрмою ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” проводилася перевiрка фiнансової звiтностi Сiльськогосподарського риболовецького закритого акцiонерного товариства “Днiпровець” у складi Фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва (Балансу та Звiту про фiнансовi результати) станом на 31.12.2012 р. Основнi вiдомостi про ЗАТ «Днiпровець» Сiльськогосподарське риболовецьке закрите акцiонерне товариство “Днiпровець” було зареєстроване Петрикiвською районною державною адмiнiстрацiєю Днiпропетровської областi 25.01.2000 р. (Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААВ № 262484 вiд 18.04.2013р.,номер запису в ЄДР 1 212 176 0000 000952). Змiни до Статуту, шляхом викладення в новiй редакцiї, були зареєстрованi Петрикiвською районною державною адмiнiстрацiєю Днiпропетровської областi 25.12.2000р. Iдентифiкацiйний код суб`єкта пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй 30593910. Мiсцезнаходження ЗАТ “Днiпровець”: 51840, Днiпропетровська обл., Петрикiвський район, селище мiського типу Курилiвка, вул. Гагарiна, буд.6. Основний вид дiяльностi за КВЕД: 03.12 – прiсноводне рибальство. Поточний рахунок 26009010322178 у ПАТ “ВТБ Банк” ВКРД, МФО 321767. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал ЗАТ «Днiпровець» несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу передбачає: розробку, впровадження та використання системи внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного подання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування належної облiкової полiтики, здiйснення бухгалтерських оцiнок, що за iснуючих обставин є обґрунтованими. Вiдповiдальнiсть аудитора Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi проведеного аудиту вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципiв та планував i проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень. Обсяг та процедури аудиторської перевiрки Перевiрку проведено у вiдповiдностi до вимог законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про акцiонернi товариства”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, а також iнших законодавчих актiв України стосовно господарської дiяльностi, Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi”, нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Пiдстава для проведення аудиту: Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням ДКЦПФР № 1591 вiд 19.12.06р. (iз змiнами). Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР 29.09.2011р. №1360, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. №1358/20096. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур належить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи цi ризики, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються пiдготовки та достовiрного надання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Аудит проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема Мiжнародних стандартiв № 700, № 705, № 706, № 720. Ми вважаємо, що зiбраної пiд час аудиторської перевiрки iнформацiї достатньо для складання аудиторського висновку, проведена нами перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Концептуальна основа фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть складена управлiнським персоналом вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Дана концептуальна основа фiнансової звiтностi є прийнятною. Пiдстави для висловлення умовно–позитивної думки У зв’язку iз неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються неучастi аудитора в iнвентаризацiї активiв та зобов’язань (так як дата iнвентаризацiї передувала датi укладення договору на проведення аудиту), ТОВ “АФ “Регiстр” не може дати висновок по вказаних моментах, данi обмеження можуть мати обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть, що перевiрялася. Умовно–позитивна думка щодо фiнансової звiтностi На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ЗАТ «Днiпровець» у складi Фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва (Балансу та Звiту про фiнансовi результати) у всiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв i власного капiталу станом на 31.12.2012 р. вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi. Аудиторська думка щодо iншої допомiжної iнформацiї, яка розкривається вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР 29.09.2011р. №1360 Iнформацiя про стан бухгалтерського облiку У ходi аудиторської перевiрки проаналiзованi бухгалтерськi принципи, якими керувалось пiдприємство, вiдповiднiсть формування статутного фонду до чинного законодавства та установчих документiв, облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, ТМЦ, облiк фiнансових результатiв, проаналiзована дебiторська та кредиторська заборгованостi. Фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України – гривнi. Основними аспектами облiкової полiтики пiдприємства у вiдповiдностi до Наказу «Про облiкову полiтику» є: - господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi; - нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом; - оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО; -величина сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. У звiтному роцi Товариство не вело господарську дiяльнiсть, не має на балансi активiв, тому в результатi аналiзу фiнансового стану ЗАТ «Днiпровець» на пiдставi статей балансу та звiту про фiнансовi результати встановлено, що Товариство не досягло необхiдного ступеню мобiльностi власних обiгових коштiв. Товариству необхiдно звернути увагу на недостатнiй рiвень платоспроможностi, фiнансової стiйкостi, фiнансової незалежностi, рентабельностi. Органiзацiя бухгалтерського облiку ЗАТ «Днiпровець» та складання фiнансової звiтностi вiдповiдає вимогам чинного законодавства, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi та наказу про облiкову полiтику. Розкриття iнформацiї про власний капiтал На момент реєстрацiї статутний капiтал ЗАТ «Днiпровець» становив 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) гривень i був розподiлений на 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) грн. кожна наступним чином: ВАТ „Днiпроенерго” – 70,0 % статутного капiталу; КСРП „Приднiпровець” – 3,96 % статутного капiталу; ТОВ „Промтовари” – 1,01 % статутного капiталу; Фiзичнi особи – 25,03 % статутного капiталу. Статутний капiтал був сформований за рахунок майна та нематерiальних активiв на суму 6 891 520 грн, внесених ВАТ „Днiпроенерго”, майна на суму 389 765 грн., внесеного КСРП „Приднiпровець”, майна та грошових коштiв на суму 100 000 грн., внесених ТОВ „Промтовари” та прав приватної власностi на земельнi дiлянки та коштiв, переданих фiзичними особами на суму 2 465 243 грн. Статутний капiтал сплачено на 100%. Статутний капiтал ЗАТ «Днiпровець» на 31.12.2012 р. становить 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) гривень, розподiлений на 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) грн. Акцiї Товариства розподiляються наступним чином: ТОВ «Текс» належить 7 051 520 (сiм мiльйонiв п’ятдесят одна тисяча п’ятсот двадцять) акцiй на суму 7 051 520 грн. (сiм мiльйонiв п’ятдесят одна тисяча п’ятсот двадцять), що становить 71,6143% статутного капiталу; 476 фiзичним особам належить 2 795 008 (два мiльйони сiмсот дев’яносто п’ять тисяч вiсiм) акцiй на суму 2 795 008 грн. (два мiльйони сiмсот дев’яносто п’ять тисяч вiсiм), що становить 28,3857% статутного капiталу. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку видала ЗАТ «Днiпровець» Свiдоцтво № 162/04/1/00 вiд 27.12.2000 р. про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi у кiлькостi 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) штук номiнальною вартiстю 1 (одна) гривна на загальну суму 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) гривень. ТОВ “АФ “Регiстр” пiдтверджує, що формування статутного капiталу Товариства вiдповiдає законодавству та установчим документам на момент державної реєстрацiї. Власний капiтал Товариства складається iз статутного капiталу у розмiрi 9 846,5 тис.грн. та непокритого збитку у розмiрi 8 771,4 тис.грн. Аудиторська перевiрка пiдтверджує правильнiсть визначення розмiру власного капiталу, його структуру та призначення. Розкриття iнформацiї про вартiсть чистих активiв ТОВ “АФ “Регiстр” пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв пiдприємства складає 1 075,1 тис.грн., не перевищує розмiру статутного капiталу та не вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦК України. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння ЗАТ «Днiпровець» не привело свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» у частинi змiни найменування Товариства, що пов’язана iз визначенням типу Товариства та органiзацiйно-правової форми. Товариство порушило термiни проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (ст.32 розд. VII закону України “Про акцiонернi товариства”). Черговi загальнi збори акцiонерiв призначено на 14.06.2013 року. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до норм законодавстваТОВ “АФ “Регiстр” пiдтверджує, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Статуту, але з урахуванням обставин, якi викладено вище, не в повному обсязi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Iнформацiя про стан корпоративного управлiння, наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР 19.12.2006 N 1591 (iз змiнами), зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 р. за № 97/13364. Стан виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) У ЗАТ “Днiпровець” протягом 2012 року не було значних правочинiв на суму, що становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Iнша iнформацiя ТОВ АФ „Регiстр” не виявлено суттєвих суперечностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиторськiй перевiрцi, та iншою iнформацiєю, що розкривається ЗАТ “ Днiпровець ” i подається до НКЦПФР разом iз фiнансовою звiтнiстю. ТОВ АФ „Регiстр” не виявлено випадкiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Аудиторами не виявлено суттєвих загроз безперервностi функцiонування пiдприємства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Регiстр” зареєстроване Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 07.10.1994 р. Аудиторська палата України видала ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0439 вiд 26.01.2001р. Рiшенням АПУ вiд 04.11.2010р. №221/3 термiн дiї свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв продовжено до 04.11.2015р. ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” має свiдоцтво НКЦПФР серiї П № 000077 вiд 02.04.13 р. про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, термiн дiї з 02.04.2013р. по 04.11.2015р. ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” має свiдоцтво Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг сер. А № 000520 вiд 13.07.04 р. про внесення в реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, термiн дiї свiдоцтва з 13.07.04р. по 28.04.08р. Розпорядженням Держфiнпослуг вiд 29.05.08р. № 685 термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.04.2013р. Перевiрка проводилась аудитором – Котилко Наталiєю Вiкторiвною, сертифiкат аудитора серiї А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рiшенням АПУ № 120 вiд 27.02.03р. термiн дiї сертифiкату продовжено до 28.04.08 р., рiшенням АПУ вiд 14.02.08р. № 187/2 термiн дiї сертифiката продовжено до 28.04.2013р., рiшенням АПУ вiд 28.02.13р. № 265/2 термiн дiї сертифiката продовжено до 28.04.2018р. ТОВ «Аудиторська фiрма «Регiстр» має Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0004, видане згiдно рiшення АПУ № 205/11 вiд 24.09.2009р. ТОВ «Аудиторська фiрма «Регiстр» включене до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту. Мiсцезнаходження ТОВ “АФ “Регiстр”: м.Київ, вул. Червоноармiйська, 84, оф.35, тел. (факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua, сайт ТОВ «АФ «Регiстр» http://registr.auditorov.com/auditors. Iдентифiкацiйний код суб`єкта пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй 21647622. Iнформацiя про договiр на проведення аудиту Перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ЗАТ “ Днiпровець ” станом на 31.12.2012р. у складi Фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва (Балансу та Звiту про фiнансовi результати) проведено згiдно Договору № 29 вiд 15.04.2013. Дата початку перевiрки – 15.04.2013р. Дата закiнчення перевiрки – 29.04.2013р. Дата видачi висновку: 29 квiтня 2013р. Директор ТОВ “АФ “РЕГIСТР” Н.В.Котилко Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Прiсноводне рибальство Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування У ходi аудиторської перевiрки проаналiзованi бухгалтерськi принципи, якими керувалось пiдприємство, вiдповiднiсть формування статутного фонду до чинного законодавства та установчих документiв, облiк основних засобiв, нематерiалих активiв, ТМЦ, облiк фiнансових результатiв, проаналiзована дебiторська та кредиторська заборгованостi. Фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України – гривнi. Основними аспектами облiкової полiтики пiдприємства у вiдповiдностi до Наказу «Про облiкову полiтику» є: - господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi; - нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом; - оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО; -величина сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. У звiтному роцi Товариство не вело господарську дiяльнiсть, не має на балансi активiв, тому в результатi аналiзу фiнансового стану ЗАТ «Днiпровець» на пiдставi статей балансу та звiту про фiнансовi результати встановлено, що Товариство не досягло необхiдного ступеню мобiльностi власних обiгових коштiв. Товариству необхiдно звернути увагу на недостатнiй рiвень платоспроможностi, фiнансової стiйкостi, фiнансової незалежностi, рентабельностi. Органiзацiя бухгалтерського облiку ЗАТ «Днiпровець» та складання фiнансової звiтностi вiдповiдає вимогам чинного законодавства, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi та наказу про облiкову полiтику. Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Необоротнi активи вiдсутнi. Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть емiтента не впливають законодавчi та економiчнi обмеження Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2012 р. пiдприємством сплачено заборгованiсть з ПДВ, податку на землю та податку на прибуток. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фахiвцями оцiнка не проводилася Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Договорiв з покупцями не укладено. Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя в стадiї розробки. Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Витрати на дослiдження та розробку не запланованi. Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя вiдсутня СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОЛОВЕЦЬКЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВЕЦЬ» код за ЄДРПОУ 30593910, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 51840, Дніпропетровська обл., Петріківський р-н, смт. Курилівка, вул. Гагаріна, 6 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 14 червня 2013 р. об 12 год. 00 хв. за адресою: 51842 Дніпропетровська обл., Петріківський р-н, смт. Миколаївка (Бу- динок культури). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 год. 00 хв. 10 червня 2013 року у порядку, встановленому нормами чинного законодавства України. Для реєстрації учасникам загальних зборів товариства необхідно мати при собі: до- кумент, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про на- родження дітей, які володіють акціями, тощо), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повно- важення представника, які оформлені відповідно до чинного законодавства України. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 1. Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії. Затвердження принципів го- лосування з усіх питань порядку денного загальних зборів. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів. 3. Звіт правління товариства за 2012 р. та його затвердження. 4. Повідомлення про діяльність Спостережної ради товариства за 2012 р. 5. Повідомлення про діяльність ревізійної комісії товариства за 2012 р. 6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р. 7. Розподіл прибутку та/або покриття збитків товариства за 2012 р., затвердження роз- міру дивідендів. 8. Про зміну типу та найменування Товариства згідно до вимог ст.5 ЗУ № 514-VI «Про акціонерні товариства». 9. Про приведення форми випуску акцій у відповідність до вимог законодавства. 9.1. Про переведення випуску акцій із документарної форми існування у бездокумен- тарну форму існування (дематеріалізація). 9.2. Про затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів товариства, що дематеріалізується. 9.3. Про обрання зберігача, який відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору зі зберігачем. 9.4. Про визначення дати припинення ведення реєстру з реєстратором. Про надання повно- важень уповноваженій особі товариства стосовно визначення дати припинення ведення реєстру. 9.5. Про визначення порядку повідомлення акціонерів, номінальних утримувачів, збері- гача та депозитарія товариства про прийняті рішення про дематеріалізацію випуску акцій. 9.6. Про визначення порядку вилучення з обігу сертифікатів акцій товариства. 10. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб товариства для підписання та державної реєстрації Статуту. 11. Обрання членів Наглядової ради товариства. (п.17, ст.33; п.8, ст.52 ЗУ № 514-VI) 12. Обрання членів Ревізійної комісії. 13. Про внутрішні положення товариства. До дати проведення загальних зборів товариства акціонери можуть детальніше ознайо- митися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, надіславши запит за електронною адресою dniprovets@ukr.net. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються поштовим листом не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства на адресу: 49094, м. Дніпропетровськ, а/с № 4760; в день проведення загальних зборів това- риства – у місці їх проведення. Відповідальна особа товариства за ознайомлення акціонерів з документами загальних зборів товариства – Гоменюк Валентина Сергіївна, тел.(050) 445- 84-76. з 10:00 до 17:00 Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 інші 0 0 0 0 0 0 2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 інші 0 0 0 0 0 0 Усього 0 0 0 0 0 0 Опис Основнi засоби вiдсутнi Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -1075.1 -1085.3 Статутний капітал (тис. грн.) 9846.5 9846.5 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1075.1 1085.3 Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв Висновок Зроблено аналiз вартостi чистих активiв товариства щодо вiдповiдностi нормам ст. 155 Цивiльного кодексу України, а саме порiвняння вартостi чистих активiв товариства з розмiром статутного капiталу товариства зареєстрованого в державних органах та з мiнiмальним розмiром статутного капiталу, встановленого законодавством України. Вiдповiдне рiшення буде прийняте на Загальних зборах акцiонерiв 14.06.2013 о 12-00. Інформація про зобов'язання емітента Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X X Податкові зобов'язання X 0 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 77.4 X X Інші зобов'язання X 931.4 X X Усього зобов'язань X 1008.8 X X Опис: 0 Звіт про корпоративне управління* Мета провадження діяльності фінансової установи ЗАТ "ДНIПРОВЕЦЬ" - сiльськогосподарське риболовецьке пiдприємство Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. ТОВ "ТЕКС", 32556520, 01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 15 Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. Факти вiдсутнi Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. Заходи вiдсутнi Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. Система вiдсутня Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). Система вiдсутня Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність. Факти вiдсутнi Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. Не є фiнансовою установою Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. Вiдсутнi Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. Згiдно законодавства України Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. Аудиторська фiрма «РЕГIСТР», Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0439 вiд 26.01.01 р., продовжене рiшенням АПУ 04.11.2010р. №221/3 до 04.11.2015р. Адреса: м .Київ, Червоноармiйська, 84, оф.35, т.287-00-15 Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. Iнформацiєю не володiємо Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. Iнформацiєю не володiємо Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. Перевiрка бухгалтерських даних, надання аудиторського висновку Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. Iнформацiєю не володiємо Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. Iнформацiєю не володiємо Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. Iнформацiєю не володiємо Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. Iнформацiєю не володiємо Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. Iнформацiєю не володiємо Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). Iнформацiєю не володiємо Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. Iнформацiєю не володiємо Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва Коди Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01 Підприємство СIЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКЕ РИБОЛОВЕЦЬКЕ ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВЕЦЬ" за ЄДРПОУ 30593910 Територія за КОАТУУ 1223756800 Організаційно-правова форма господарювання Закрите акціонерне товариство за КОПФГ 232 Орган державного управління за КОДУ 0 Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство за КВЕД 03.12 Середня кількість працівників 0 Одиниця виміру: тис.грн. Адреса: 51840, Днiпропетровська обл., Петрикiвський р-н, смт. Курилiвка, вул. Гагарiна, 6 Баланс на 31.12.2012 Форма № 1-м Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Основні засоби: - залишкова вартість 030 0 0 - первісна вартість 031 0 0 - знос 032 ( 0 ) ( 0 ) Інші необоротні активи 070 0 0 Усього за розділом I 080 0 0 II. Оборотні активи Запаси 100 0 0 Поточна дебіторська заборгованість 210 0 0 Грошові кошти та їх еквіваленти: - в національній валюті 230 0 0 у тому числі в касі 231 0 0 - в іноземній валюті 240 0 0 Інші оборотні активи 250 0 0 Усього за розділом II 260 0 0 Баланс 280 0 0 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Капітал 300 9846.5 9846.5 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -8761.2 -8771.4 Усього за розділом I 380 1085.3 1075.1 II. Цільове фінансування 430 0 0 ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 0 0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1008.8 1008.8 Поточні зобов’язання за розрахунками: - з бюджетом 550 75.7 66.3 - зі страхування 570 0.8 0 - з оплати праці 580 0 0 Інші поточні зобов'язання 610 0 0 Усього за розділом IV 620 1085.3 1075.1 Баланс 640 0 0 * з рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0 Примітки Без примiток Керівник Шпiньов О.С. Головний бухгалтер Шпiньов О.С. Звіт про фінансові результати за 31.12.2012 рік Форма № 2-м Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0 Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 ) Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 0 0 Інші доходи 040 0 0 Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 0 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 0 0 Інші витрати 100 ( 10.2 ) ( 6.3 ) Інші витрати. У тому числі 101 101 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати. У тому числі 102 110 ( 0 ) ( 0 ) Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 10.2 ) ( 6.3 ) Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 ( -10.2 ) ( -6.3 ) Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 ) Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 145 ( 0 ) ( 0 ) Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) 150 ( -10.2 ) ( -6.3 ) Примітки 0 Керівник Шпiньов О.С. Головний бухгалтер Шпiньов О.С. Інформація щодо аудиторського висновку Текст аудиторського висновкуАудиторська фiрма «РЕГIСТР» Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0439 вiд 26.01.01 р., продовжене рiшенням АПУ 04.11.2010р. №221/3 до 04.11.2015р. Адреса: м .Київ, Червоноармiйська, 84, оф.35, т.287-00-15 П/р 26004000172029 у ПуАТ «ФIДОБАНК» МФО 300175, Код 21647622 Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Керiвництву та акцiонерам ЗАТ “Днiпровець” Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Сiльськогосподарського риболовецького Закритого акцiонерного товариства “Днiпровець” м. Київ 29 квiтня 2013р. Незалежною аудиторською фiрмою ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” проводилася перевiрка фiнансової звiтностi Сiльськогосподарського риболовецького закритого акцiонерного товариства “Днiпровець” у складi Фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва (Балансу та Звiту про фiнансовi результати) станом на 31.12.2012 р. Основнi вiдомостi про ЗАТ «Днiпровець» Сiльськогосподарське риболовецьке закрите акцiонерне товариство “Днiпровець” було зареєстроване Петрикiвською районною державною адмiнiстрацiєю Днiпропетровської областi 25.01.2000 р. (Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААВ № 262484 вiд 18.04.2013р.,номер запису в ЄДР 1 212 176 0000 000952). Змiни до Статуту, шляхом викладення в новiй редакцiї, були зареєстрованi Петрикiвською районною державною адмiнiстрацiєю Днiпропетровської областi 25.12.2000р. Iдентифiкацiйний код суб`єкта пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй 30593910. Мiсцезнаходження ЗАТ “Днiпровець”: 51840, Днiпропетровська обл., Петрикiвський район, селище мiського типу Курилiвка, вул. Гагарiна, буд.6. Основний вид дiяльностi за КВЕД: 03.12 – прiсноводне рибальство. Поточний рахунок 26009010322178 у ПАТ “ВТБ Банк” ВКРД, МФО 321767. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал ЗАТ «Днiпровець» несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу передбачає: розробку, впровадження та використання системи внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного подання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування належної облiкової полiтики, здiйснення бухгалтерських оцiнок, що за iснуючих обставин є обґрунтованими. Вiдповiдальнiсть аудитора Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi проведеного аудиту вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципiв та планував i проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень. Обсяг та процедури аудиторської перевiрки Перевiрку проведено у вiдповiдностi до вимог законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про акцiонернi товариства”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, а також iнших законодавчих актiв України стосовно господарської дiяльностi, Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi”, нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Пiдстава для проведення аудиту: Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням ДКЦПФР № 1591 вiд 19.12.06р. (iз змiнами). Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР 29.09.2011р. №1360, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. №1358/20096. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур належить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи цi ризики, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються пiдготовки та достовiрного надання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Аудит проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема Мiжнародних стандартiв № 700, № 705, № 706, № 720. Ми вважаємо, що зiбраної пiд час аудиторської перевiрки iнформацiї достатньо для складання аудиторського висновку, проведена нами перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Концептуальна основа фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть складена управлiнським персоналом вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Дана концептуальна основа фiнансової звiтностi є прийнятною. Пiдстави для висловлення умовно–позитивної думки У зв’язку iз неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються неучастi аудитора в iнвентаризацiї активiв та зобов’язань (так як дата iнвентаризацiї передувала датi укладення договору на проведення аудиту), ТОВ “АФ “Регiстр” не може дати висновок по вказаних моментах, данi обмеження можуть мати обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть, що перевiрялася. Умовно–позитивна думка щодо фiнансової звiтностi На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ЗАТ «Днiпровець» у складi Фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва (Балансу та Звiту про фiнансовi результати) у всiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв i власного капiталу станом на 31.12.2012 р. вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi. Аудиторська думка щодо iншої допомiжної iнформацiї, яка розкривається вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР 29.09.2011р. №1360 Iнформацiя про стан бухгалтерського облiку У ходi аудиторської перевiрки проаналiзованi бухгалтерськi принципи, якими керувалось пiдприємство, вiдповiднiсть формування статутного фонду до чинного законодавства та установчих документiв, облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, ТМЦ, облiк фiнансових результатiв, проаналiзована дебiторська та кредиторська заборгованостi. Фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України – гривнi. Основними аспектами облiкової полiтики пiдприємства у вiдповiдностi до Наказу «Про облiкову полiтику» є: - господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi; - нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом; - оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО; -величина сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. У звiтному роцi Товариство не вело господарську дiяльнiсть, не має на балансi активiв, тому в результатi аналiзу фiнансового стану ЗАТ «Днiпровець» на пiдставi статей балансу та звiту про фiнансовi результати встановлено, що Товариство не досягло необхiдного ступеню мобiльностi власних обiгових коштiв. Товариству необхiдно звернути увагу на недостатнiй рiвень платоспроможностi, фiнансової стiйкостi, фiнансової незалежностi, рентабельностi. Органiзацiя бухгалтерського облiку ЗАТ «Днiпровець» та складання фiнансової звiтностi вiдповiдає вимогам чинного законодавства, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi та наказу про облiкову полiтику. Розкриття iнформацiї про власний капiтал На момент реєстрацiї статутний капiтал ЗАТ «Днiпровець» становив 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) гривень i був розподiлений на 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) грн. кожна наступним чином: ВАТ „Днiпроенерго” – 70,0 % статутного капiталу; КСРП „Приднiпровець” – 3,96 % статутного капiталу; ТОВ „Промтовари” – 1,01 % статутного капiталу; Фiзичнi особи – 25,03 % статутного капiталу. Статутний капiтал був сформований за рахунок майна та нематерiальних активiв на суму 6 891 520 грн, внесених ВАТ „Днiпроенерго”, майна на суму 389 765 грн., внесеного КСРП „Приднiпровець”, майна та грошових коштiв на суму 100 000 грн., внесених ТОВ „Промтовари” та прав приватної власностi на земельнi дiлянки та коштiв, переданих фiзичними особами на суму 2 465 243 грн. Статутний капiтал сплачено на 100%. Статутний капiтал ЗАТ «Днiпровець» на 31.12.2012 р. становить 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) гривень, розподiлений на 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) грн. Акцiї Товариства розподiляються наступним чином: ТОВ «Текс» належить 7 051 520 (сiм мiльйонiв п’ятдесят одна тисяча п’ятсот двадцять) акцiй на суму 7 051 520 грн. (сiм мiльйонiв п’ятдесят одна тисяча п’ятсот двадцять), що становить 71,6143% статутного капiталу; 476 фiзичним особам належить 2 795 008 (два мiльйони сiмсот дев’яносто п’ять тисяч вiсiм) акцiй на суму 2 795 008 грн. (два мiльйони сiмсот дев’яносто п’ять тисяч вiсiм), що становить 28,3857% статутного капiталу. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку видала ЗАТ «Днiпровець» Свiдоцтво № 162/04/1/00 вiд 27.12.2000 р. про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi у кiлькостi 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) штук номiнальною вартiстю 1 (одна) гривна на загальну суму 9 846 528 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм) гривень. ТОВ “АФ “Регiстр” пiдтверджує, що формування статутного капiталу Товариства вiдповiдає законодавству та установчим документам на момент державної реєстрацiї. Власний капiтал Товариства складається iз статутного капiталу у розмiрi 9 846,5 тис.грн. та непокритого збитку у розмiрi 8 771,4 тис.грн. Аудиторська перевiрка пiдтверджує правильнiсть визначення розмiру власного капiталу, його структуру та призначення. Розкриття iнформацiї про вартiсть чистих активiв ТОВ “АФ “Регiстр” пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв пiдприємства складає 1 075,1 тис.грн., не перевищує розмiру статутного капiталу та не вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦК України. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння ЗАТ «Днiпровець» не привело свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» у частинi змiни найменування Товариства, що пов’язана iз визначенням типу Товариства та органiзацiйно-правової форми. Товариство порушило термiни проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (ст.32 розд. VII закону України “Про акцiонернi товариства”). Черговi загальнi збори акцiонерiв призначено на 14.06.2013 року. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до норм законодавстваТОВ “АФ “Регiстр” пiдтверджує, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Статуту, але з урахуванням обставин, якi викладено вище, не в повному обсязi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Iнформацiя про стан корпоративного управлiння, наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР 19.12.2006 N 1591 (iз змiнами), зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 р. за № 97/13364. Стан виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) У ЗАТ “Днiпровець” протягом 2012 року не було значних правочинiв на суму, що становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Iнша iнформацiя ТОВ АФ „Регiстр” не виявлено суттєвих суперечностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиторськiй перевiрцi, та iншою iнформацiєю, що розкривається ЗАТ “ Днiпровець ” i подається до НКЦПФР разом iз фiнансовою звiтнiстю. ТОВ АФ „Регiстр” не виявлено випадкiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Аудиторами не виявлено суттєвих загроз безперервностi функцiонування пiдприємства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Регiстр” зареєстроване Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 07.10.1994 р. Аудиторська палата України видала ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0439 вiд 26.01.2001р. Рiшенням АПУ вiд 04.11.2010р. №221/3 термiн дiї свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв продовжено до 04.11.2015р. ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” має свiдоцтво НКЦПФР серiї П № 000077 вiд 02.04.13 р. про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, термiн дiї з 02.04.2013р. по 04.11.2015р. ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” має свiдоцтво Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг сер. А № 000520 вiд 13.07.04 р. про внесення в реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, термiн дiї свiдоцтва з 13.07.04р. по 28.04.08р. Розпорядженням Держфiнпослуг вiд 29.05.08р. № 685 термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.04.2013р. Перевiрка проводилась аудитором – Котилко Наталiєю Вiкторiвною, сертифiкат аудитора серiї А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рiшенням АПУ № 120 вiд 27.02.03р. термiн дiї сертифiкату продовжено до 28.04.08 р., рiшенням АПУ вiд 14.02.08р. № 187/2 термiн дiї сертифiката продовжено до 28.04.2013р., рiшенням АПУ вiд 28.02.13р. № 265/2 термiн дiї сертифiката продовжено до 28.04.2018р. ТОВ «Аудиторська фiрма «Регiстр» має Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0004, видане згiдно рiшення АПУ № 205/11 вiд 24.09.2009р. ТОВ «Аудиторська фiрма «Регiстр» включене до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту. Мiсцезнаходження ТОВ “АФ “Регiстр”: м.Київ, вул. Червоноармiйська, 84, оф.35, тел. (факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua, сайт ТОВ «АФ «Регiстр» http://registr.auditorov.com/auditors. Iдентифiкацiйний код суб`єкта пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй 21647622. Iнформацiя про договiр на проведення аудиту Перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ЗАТ “ Днiпровець ” станом на 31.12.2012р. у складi Фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва (Балансу та Звiту про фiнансовi результати) проведено згiдно Договору № 29 вiд 15.04.2013. Дата початку перевiрки – 15.04.2013р. Дата закiнчення перевiрки – 29.04.2013р. Дата видачi висновку: 29 квiтня 2013р.
 2. paparazzi

  http://dolg.mvk.dp.ua/

  Норма в среднем для квартир с ванной без горячей воды 8 м3 на человека в месяц. поставил счетчик. семья из 3 человек, стабильно 11-12 кубов в месяц (это при том, что проточно-горячая вода есть - бойлер). По норме -24 куба, вывод - в норму заложено 50% потерь? Несколько лет назад, при невозможности увеличить тариф водоканал увеличил нормы . Так что народ платит сами понимаете за что. Если все поставят счетчики - реализация упадет. Спросите у "водоканала" динамику реализации воды по населению в зависимости от увеличения количества водомеров. Эти страшные цифры никто не обнародует. А если и "огласят", то реальными и пахнуть не будет. К сожалению Лесничий опять врет (усугубляя нарицательность и ругательность слова "депутат"), потери в водоканале неофициально уже давно перешагнули за 50%, но правду они показать не могут - головы полетят. Написание своего программного продукта не изменит менталитета предприятия и "менеджмент еще более продвинутее не станет" от этого. Спихивать "подводные камни"....Начисляют исходя из введенных данных отделом сбыта, так что, как в басне:.".. нечего пенять коли ...." и так в пуху. (для примера, ведь очень удобно существование "виртуальных" лицевых, на которых долги начисляются, ведь они НИКОГДА не оплатятся, а под это дело списать потери можно немножко , нулевые начисления, и т.д т.п. ) Беда не в инфокоме . Если кассир введ показания водомеров, то они обязательно в эл.виде попадают в водоканал, ТОЛЬКО НИКТО ЭТИ ПОКАЗАНИЯ НЕ ВВОДИТ НА ЛИЦЕВЫЕ. Вводится только с маршрутных листов (КСП, акты распломбировок) котроллеров (которых редко кто видит у себя дома). Так что только те, кто постоянно контролирует приход своих показаний в водоканал (ходит, звонит, пишет письма) может хоть как-то рассчитывать на реальность долга на вышеуказанном сайте 2 долг.мвк.дп.юа - хотелось бы видеть наличие водомера, дату и цифру последних показаний.
 3. (ИА «Новый мост», Дарья Перебейнос) Днепропетровское областное отделение Антимонопольного комитета Украины рекомендовало КП «Днепродзержинсктеплосеть» (Днепродзержинск) прекратить действия с признаками злоупотребления монопольным положением. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ от 11 февраля, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ». «По требованию АМКУ предприятие должно предоставить условия договоров о предоставлении услуг централизованного отопления и снабжения горячей воды в соответствие с требованиями действующего законодательства», - говорится в сообщении.
 4. paparazzi

  Уваров

  забрал бы еще с собой пяток своих депутатов воздух в городе чище станет
 5. Все депутаты понимают.что если корпорация перестанет платить то бюджет накроеться. А свое они отожмут на других.
 6. Гороно не унимается, говорят всем не хотите колбасу берите аргентинское мясо,оно лучше польского. А где наше отечественное
 7. paparazzi

  Рейдерский захват

  Спасибо большое за ответ только непонятно что имела ввиду Галина Анатольевна говоря про активизацию действий депутатов по наполнению бюджета за счет аренды
 8. paparazzi

  Рейдерский захват

  На прошлой неделе Фесун сказала о том,что депутатам необходимо повышать аренду для предприятий некоторые предпрениматели платят 5 коп в год за кв.метр. и если можно прокоментируйте когда вы проголосуете грошову оценку-новую
 9. paparazzi

  Рейдерский захват

  Если можно откройте тайну что такое "Комунальщик" вы его статут наверняка читали
 10. В схеме участвует главбух гороно, она заставляет всех подписывать договора с этой фирмой. Аргумент представителей фирмы возьми хоть полкило колбаски главное договор заключить . Но все бояться потерять работу,поэтому врядли захотят говорить об этом .
 11. Выборная Н.Д в приказном порядке заставляет все садики и школы заключить договора с "Обжорой". В прошлом году сам Корчевский вручил директору этой фабрики подяку и рекомендовал покупать колбасу только этой торговой марки. Если она ему так нравится пусть ест сам но причем тут наши дети. Директора возмущены ВАМ будет несложно проверить эту информацию.
 12. -что вы там сидите и труситесь,поскольку против фактов не попрешь. Никто ВАС ни трусит,ни сидит. Если есть ,что по делу поговорить говори -те, а слюной брызгать на митингах будете.
 13. Вношу предложение всем не отвечать на вопросы двух депутатов дорвавшихся до интернета .
×
×
 • Создать...